Opracowanie: Bożena Budlewska, Zespół Szkół nr 15 przy UDSK w Białymstoku

Temat : Nauka jest przyjemnością
Klasa: I liceum
Czas trwania: 45 minut
Cel ogólny:
•    Uświadomienie sobie, jak można poprawić własną motywację do nauki

Cele szczegółowe: uczeń
•    wymienia czynniki sprzyjające motywacji do nauki
•    wymienia czynniki utrudniające naukę

Metody pracy:
Dyskusja, metaplan, burza mózgów, analiza SOFT
Formy pracy:
Grupowa, indywidualna
Materiały i środki dydaktyczne:
Arkusze papieru, markery, kolorowe karteczki samoprzylepne, karty pracy, słownik języka polskiego
Przebieg lekcji:

 Etapy lekcji
Czynności nauczyciela
 Czynności uczniów
 Wprowadzenie  Podaje temat lekcji
Prosi uczniów, aby zdefiniowali pojęcie „motywacja”, a następnie sprawdzili te definicję w słowniku

 Uczniowie podają własne definicje „motywacji”
Porównują własne definicje „motywacji” z definicją ze słownika

 Rozwinięcie  Dzieli uczniów na 3 grupy, każdej przydziela arkusz papieru. Na górze każdego arkusza zapisane są następujące elementy: analizowany problem (czy uczniowie w naszej szkole chętnie się uczą?) oraz jedno z pytań metaplanu (jak jest obecnie?, Jak powinno być?, Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?).
Wyjaśnia uczniom zasady pracy
Każda grupa ma odpowiedzieć tyko na jedno pytanie
Po zakończonej pracy w grupach zachęca uczniów do dyskusji, wyciągane wnioski zapisuje na odrębnym arkuszu papieru
Rozdaje wszystkim uczniom karty pracy do analizy SOFT i prosi o określenie ich własnej sytuacji związanej z motywacją do nauki

 Każda grupa odpowiada tylko na jedno przydzielone pytanie
Grupy wybierają swoich przedstawicieli, którzy przestawiają wyniki pracy grupy na forum klasyUczniowie podejmują dyskusję wynikającą z przedstawionych wcześniej prezentacji, następnie wyciągają wnioski
Uczniowie określają własną motywację do nauki (na kartach SOFT)

 Zakończenie  Prosi uczniów o podzielenie się własnym refleksjami z lekcji  Chętni uczniowie oceniają przydatność lekcji, wyciągają korzyści płynące z podjętego na lekcji tematu

 

Karta SOFT

MOJA MOTYWACJA                           OCENA
     DO NAUKI


JAK JEST?                S (mocne strony)            F (słabe strony)


JAK MOŻE                    O (szanse)                  T (zagrożenia)
BYĆ  W
PRZYSZŁOŚCI?

Początek strony