Opracowanie projektu:
Katarzyna Andryszewska SP 50
Grażyna Makuszewska SP 50
Małgorzata Chorąży SP 51

Instrukcja projektu powstała w ramach kursu doskonalącego „Metoda projektu sposobem integracji międzyprzedmiotowej i pogłębiania kompetencji uczniów” prowadzonego przez doradcę metodycznego Ewę Meyer

Projekt edukacyjny: Legendy i zabytki Podlasia.

Cele ogólne projektu:
- motywowanie do poznawania literatury i zabytków regionu,
- doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,
- kształtowanie postaw kreatywnych w procesie gromadzenia wiedzy. 


Cele szczegółowe:
Uczeń:
- zna legendy i zbytki Podlasia (Białystok, Supraśl, Tykocin),
- prezentuje tekst legendy z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa,
- wyszukuje legendy związane z regionem,
- prezentuje tekst legendy w formie komiksu,
- wyszukuje informacje dotyczące herbów Białegostoku, Supraśla, Tykocina,
- wykonuje herb miasta wykorzystując dowolną technikę,
- prezentuje wybrane zabytki miast w formie albumu. 

Termin realizacji projektu:
-4 tygodnie 

Źródła informacji:
- zbiory biblioteki i czytelni szkolnej,
- Internet
- nauczyciele poloniści, historycy, plastycy, bibliotekarze, mieszkańcy miast regionu 

Warunki przygotowania:
1.Projekt będzie realizowany przez trzy klasy piąte (legendy i zabytki Białegostoku, Supraśla i Tykocina). 
2.Każda klasa losuje miasto.
3.Każda klasa zostaje podzielona na cztery grupy.
4.Każda grupa przygotowuje legendę i zabytki wylosowanego przez siebie miasta w formie:
- inscenizacji
- komiksu
- pracy plastycznej
- albumu 

Zadania do wykonania:
Zadanie wspólne dla grup:
- odnalezienie i zapoznanie się z legendami i zabytkami Białegostoku, Supraśla i Tykocina 

Zadania dla poszczególnych grup:
grupa I: 
- inscenizuje wybraną legendę (Białegostoku, Supraśla, Tykocina) w formie scenki
grupa II:
- przedstawia treść wybranej legendy (Białegostoku, Supraśla, Tykocina) w formie komiksu
grupa III:
- przygotowuje herb wybranego miasta i prezentuje jego historię
grupa IV:
-przygotowuje i prezentuje album zawierający informacje na temat zabytków wybranego miasta

Instrukcja dla grupy I:
Zaprezentujcie w formie inscenizacji legendę /Białegostoku Tykocina, Supraśla/;
na podstawie legendy opracujcie scenariusz przedstawienia, przygotujcie stroje, muzykę, scenografię, rekwizyty; czas trwania – ok. 5 -7 minut. 

Instrukcja dla grupy II:
Wykonajcie komiks przedstawiający treść legendy /Białegostoku, Tykocina, Supraśla/ na kartce formatu A0; zaplanujcie scenki komiksu, opracujcie ilustracje, przygotujcie wypowiedzi bohaterów. 

Instrukcja dla grupy III:
Wykonajcie dowolną techniką plastyczną herb miasta /Białegostoku, Tykocina, Supraśla/ oraz przedstawcie jego krótką historię; zapoznajcie się z historią herbu, zaprojektujcie wygląd herbu, wybierzcie dowolna technikę, opracujcie tekst historii herbu na prezentację waszej pracy. 

Instrukcja dla grupy IV:
Wykonajcie album zawierający informacje i ilustracje na temat zabytków /Białegostoku, Tykocina, Supraśla/; zbierzcie informacje na temat zabytków, dobierzcie ilustracje, zaplanujcie aranżację plastyczną albumu. 

Konsultacje:
- koordynatorem projektu jest polonista uczący w danej klasie piątej
- konsultacje odbywają się raz w tygodniu z koordynatorem projektu

Prezentacja:
• Termin: ustalony z nauczycielem koordynatorem
• Miejsce: sala gimnastyczna szkoły
• Czas: 2 godziny lekcyjne
• Goście: dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele zaangażowani w realizację projektu, rodzice


Ocenie podlega:
- znajomość legend, wybranych zabytków, herbów miast Podlasia,
- oryginalność i estetyka wykonania prac plastycznych,
- różnorodność rekwizytów, dobór scenografii, opracowanie scenariusza. 

INSCENIZACJA
2 pkt,- znajomość legendy, projekt scenariusza, przydział ról
2 pkt.- gotowy scenariusz, propozycje rekwizytów, omówienie scenariusza
6 pkt. – efekt końcowy (scenografia, dykcja, intonacja, wyrazistość wymowy, rekwizyty, stroje, gra aktorska)

KOMIKS
2 pkt. – znajomość legendy, rozpisanie scen komiksu, wybór techniki plastycznej
2 pkt. – projekt komiksu
6 pkt. – efekt końcowy (estetyka komiksu, oryginalność techniki plastycznej, poprawność językowa wypowiedzi w dymkach)

HERB MIASTA
2 pkt. – odnalezienie i selekcja informacji o herbie
2 pkt. – projekt herbu
6 pkt. – efekt końcowy (oryginalność techniki, estetyka wykonania, rzeczowość wypowiedzi)

ALBUM O WYBRANYCH ZABYTKACH MIASTA
2 pkt. – wybór zabytków
2 pkt. – przygotowanie informacji o zabytkach
6 pkt. – efekt końcowy (estetyka wykonania albumu, oryginalność, poprawność językowa tekstów)

Ocenia nauczyciel koordynator oraz zaproszeni goście, np. wicedyrektor szkoły. 

Końcowy efekt prezentacji grupy podlega ocenie w stopniu. 
10-8 pkt – bardzo dobry
7-6 pkt.– dobry
5-4 pkt.- dostateczny
3 pkt.- dopuszczający
2-0 pkt – niedostateczny

 

...

Pobierz: Całość dostępna w formacie pdf

Początek strony