Marta Bielecka

Konspekt lekcji: M. Twain "Pamiętniki Adama i Ewy" (fragmenty)

Temat: "Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich największa jest miłość."

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności odbioru tekstów kultury
 • motywowanie do wzbogacania wiedzy o życiu człowieku i świecie
 • kształtowanie kreatywnych postaw w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności
 • doskonalenie zdobywania umiejętności konstruowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych 

 

Cele szczegółowe:

 

 • czytanie ze zrozumieniem
 • selekcjonowanie informacji
 • praca z tekstem (elementy charakterystyki bohaterów)
 • dostrzeganie różnych sposobów przedstawienia jednego motywu (motyw miłości)
 • definiowanie pojęć: humor, patos, ironia, kontekst literacki
 • uświadomienie psychicznych różnic między kobietą a mężczyzną
 • podkreślenie roli miłości w życiu człowieka
 • uświadomienie konieczności starań o wzajemne zrozumienie
 • dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka
 • wskazanie sposobów wyrażania miłości 

Czas trwania: 2 h lekcyjne

Metody i formy pracy:

 • elementy pogadanki heurystycznej
 • dyskusja dydaktyczna
 • ćwiczenia praktyczne
 • gry dydaktyczne
 • drama 

Pomoce dydaktyczne:

 • fragment „Pamiętników Adama i Ewy” Marka Twaina
 • hymn o miłości z listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
 • krzyżówka
 • słownik wyrazów obcych 

Przebieg lekcji:

I. Część wstępna – zaangażowanie

Wprowadzenie uczniów w problematykę lekcji, odwołanie się do wiedzy uczniów o najsłynniejszych parach zakochanych znanych z literatury, filmu. 

Prośba o przypomnienie biblijnej historii stworzenia pierwszych ludzi znanej uczniom z wcześniejszych lekcji. 

Poinformowanie uczniów o literackich kontynuacjach i nawiązaniach (zwrócenie uwagi na problem duplikatu w kontekście dzieła literackiego, na nową perspektywę widzenia problematyki utworu – wykorzystanie podczas zajęć, ocena opowiadania tych samych zdarzeń z perspektywy różnych bohaterów Twaina).

...

Pobierz: Całość dostępna w formacie pdf

Początek strony