O nas

akredytacja 160

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

 

zarzadzie oswiata

mgr Dorota Mironiuk, mgr Katarzyna Ignatiuk

Scenariusz zajęć do realizacji treści ścieżek edukacyjnych – ekologicznej i prozdrowotnej w gimnazjum
(korelacja pomiędzy biologią, chemią i informatyką).

Temat: Porosty – wskaźnikiem zanieczyszczeń środowiska. Wpływ szkodliwego działania tlenku siarki (IV) na środowisko.

 

 

I. Cele edukacyjne zajęć:
a) Uczeń wie:
- jaki jest wpływ SO2 na organizm roślinny i ludzki,
- jak zachowywać się w lesie,
- jakie są źródła emisji SO2,
- co to jest skala porostowa.
b) Uczeń potrafi:
- wykonać proste doświadczenie wg instrukcji,
- zapisać proste równania reakcji,
- formułować wnioski na podstawie doświadczeń chemicznych i ich wyników,
- korzystać z programów multimedialnych, wyszukiwać potrzebne informacje,
- pracować w zespole,
- wyjaśnić skutki oddziaływania SO2 na roślinność i człowieka,
- rozpoznać formy plech zaobserwowanych porostów,
- określić jaki procent powierzchni zajmują porosty,
- posługiwać się skalą porostową (określa zawartość SO2 w powietrzu na podstawie skali), 
- dbać o własne zdrowie,
- zmierzyć tętno.
c) Uczeń rozumie:
- że ruch na świeżym powietrzu ma korzystny wpływ na funkcjonowanie organizmu,
- rolę porostów jako wskaźnika zanieczyszczeń środowiska,
- pojęcie kwaśnych deszczów. 

II. W ramach zajęć będą realizowane treści ścieżek międzyprzedmiotowych – ekologicznej i prozdrowotnej.

Edukacja ekologiczna:
a) Cele edukacyjne:
- uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.
b) Zadania szkoły:
- kształtowanie proekologicznej motywacji uczniów.
c) Treści:
- przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze,
- różnorodność biologiczna – gatunkowa i ekosystemów – znaczenie jej ochrony.
d) Osiągnięcia:
- dostrzeganie, opisywanie i wyjaśnianie związków między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością. 

Edukacja prozdrowotna:
a) Cele edukacyjne:
- kształtowanie zdrowego stylu życia i ulepszanie harmonijnego rozwoju.
b) Zadania szkoły:
- stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju,
- uświadamianie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia.
c) Treści:
- aktywność ruchowa i umysłowa - wypoczynek czynny.
d) Osiągnięcia:
- podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia.

....

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.
Pobierz: Całość w formacie pdf

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony