Warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODM, zasady płatności

  • Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką, której organem prowadzącym jest Miasto Białystok. Zapewnia ono środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka oraz szkolenia nauczycieli z placówek publicznych miasta Białegostoku.
  • Oferta szkoleń realizowanych przez MODM Białystok obejmuje zarówno krótsze jak też i dłuższe formy doskonalenia. Do krótszych zaliczamy zajęcia warsztatowe o czasie trwania do 4 godzin dydaktycznych, lekcje otwarte, konsultacje indywidualne. Dłuższe formy to warsztaty powyżej 4 godzin oraz kursy doskonalące.
  • MODM Białystok realizuje zarówno szkolenia bezpłatne jak też i płatne. Przyjmuje się, że krótsze formy są bezpłatne dla wszystkich uczestników.
  • W przypadku form dłuższych informacja na temat ceny i kryteriów płatności podana jest w opisie szkolenia.
  • Niektóre formy szkoleniowe dłuższe są bezpłatne tylko dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych miasta Białegostoku, tzn. takich, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok. Nauczyciele z placówek poza Białymstokiem, nauczyciele szkół niepublicznych i prywatnych wnoszą opłatę, której wysokość jest podana w opisie szkolenia.
  • W przypadku szkoleń płatnych dla wszystkich - opłatę wnoszą wszyscy uczestnicy szkolenia.
  • Zapisy na szkolenia odbywają się poprzez Internetową Platformę Obsługi dostępną pod adresem http://ipo.modm.bialystok.pl.
  • MODM Białystok przyjmuje opłaty WYŁĄCZNIE w formie przelewu na rachunek bankowy: Nr rachunku: 79 1240 2890 1111 0010 3571 3231 z dopiskiem w postaci nazwy szkolenia, oraz imienia i nazwiska uczestnika (uczestników).
  • Opłatę za szkolenie należy uiścić przed jego rozpoczęciem. Za datę opłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto MODM.
  • MODM BIAŁYSTOK informuje, że w przypadku szkoleń płatnych ewentualny zwrot dokonanej wpłaty za szkolenie jest możliwy tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji: - W przypadku szkoleń jednodniowych - najpóźniej jeden dzień przed terminem szkolenia - W przypadku szkoleń trwających więcej niż jedne dzień - oraz najpóźniej trzy dni przed datą pierwszej części szkolenia.
  • Ewentualne zwroty opłat dokonywane są na podstawie pisemnej lub e-mailowej prośby zawierającej imię, nazwisko i adres uczestnika, nazwę szkolenia, kwoty do zwrotu oraz numeru rachunku bankowego na jaki ma zwrot być dokonany. MODM dokonuje zwrotów wyłącznie poprzez przelewy bankowe.

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony