Propozycje tematów szkoleń Rad Pedagogicznych

W bieżącym roku szkolnym MODM proponuje Państwu szkolenia Rad Pedagogicznych realizowanych w macierzystych placówkach.

 1. Coaching i jego narzędzia w rozwoju osobistym i zawodowym nauczyciela oraz w pracy wychowawczej.
 2. Design Thinking jako metoda myślenia projektowego i kreatywnego poszukiwania rozwiązań.
 3. Dziecko z autyzmem, Zespołem Aspergera w szkole/przedszkolu.
 4. Edukacja Globalna i Cele Zrównoważonego Rozwoju wg Agendy 2030 w kontekście rozwoju Kompetencji Kluczowych.
 5. Edukacja matematyczna w przedszkolu.
 6. Ewaluacja w skali mikro – o umiejętności przygotowania narzędzi do ewaluacji własnej pracy dydaktyczno – wychowawczej
 7. Innowacje pedagogiczne w przedszkolu
 8. Innowacje pedagogiczne.
 9. Innowacyjność i kreatywność jako kompetencje przyszłości.
 10. Jak aktywnie realizować edukację przyrodniczą w przedszkolu - gotowe propozycje na każdy miesiąc.
 11. Jak radzić sobie z przemocą rówieśniczą?
 12. Kompetencje kluczowe na różnych etapach edukacji.
 13. Kompetencje kluczowe wg zaleceń Rady Europy z 2018.
 14. Kreatywnie, czyli jak? - twórcze metody pracy z grupą przedszkolną 15. Metoda „Ilustrowane opowiadania”- nauczyciel opowiada, dzieci ilustrują.
 15. Metoda projektu kluczem do efektywnej edukacji.
 16. Metoda projektu w edukacji i wychowaniu.
 17. Metodyka zajęć z rozwijania mowy i myślenia-rodzaje zajęć.
 18. Model pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 19. Monitorowanie i ewaluacja programu wychowawczo- profilaktycznego placówki.
 20. Nauczyciele i rodzice w przedszkolu - inicjowanie i doskonalenie procesu współpracy.
 21. Ocena obiektywna a ocena wspierająca rozwój ucznia czyli refleksje o ocenianiu.
 22. Ocenianie kształtujące- wprowadzenie.
 23. Od samodzielności do umiejętności - szkolenia Rad Pedagogicznych i /lub Rodziców na terenie przedszkola.
 24. OK krok po kroku.
 25. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle zmian w przepisach prawa oświatowego.
 26. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i ocena efektywności -rozwiązania praktyczne.
 27. Praca z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z autyzmem, Zespołem Aspergera.
 28. Procedura „Niebieska Karta” i jej znaczenie dla postępowania wobec przemocy w rodzinie 30. Przemoc rówieśnicza w kontekście pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 29. Rodzice partnerami szkoły - budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów.
 30. Rola szkoły i przedszkola w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci na podstawie edukacyjnych programów profilaktyki - w jaki sposób rozmawiać  z dziećmi o ich cielesności oraz bezpieczeństwie.
 31. Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu a realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 32. Rozwijanie pomysłowości, kreatywności, samodzielności dziecka.
 33. Tutoring jako innowacyjna metoda pracy wychowawczej i dydaktycznej.
 34. Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 35. Uczniowie z niepełnosprawnościami w szkole – organizacja kształcenia specjalnego.
 36. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu.
 37. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 38. Współczesne narkotyki i środki zastępcze - rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych.
 39. Współpraca szkoły i rodziny dziecka niepełnosprawnego.
 40. Współpraca z rodzicami- trudni rodzice
 41. Wybrane zagadnienia z etyki zawodu nauczyciela.
 42. Wypalenie zawodowe- jak nie stracić motywacji do pracy?
 43. Zabawy i ćwiczenia rozwijające pamięć dziecka.
 44. Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię.
 45. Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży – etapy drogi do samobójstwa, depresje młodzieńcze, sygnały zagrożenia.

Warunki organizacyjne i koszty ustalane są  indywidualnie, zgodnie  preferencjami zainteresowanych. 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w sekretariacie MODM.

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony