Sieci współpracy i samokształcenia, to międzyszkolne zespoły nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, przedmiotu lub problemu. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami, propozycjami a przede wszystkim doświadczeniami. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Cele sieci współpracy i samokształcenia
• wymiana doświadczeń między uczestnikami - w oparciu o konkretne wyzwania zawodowe i problemy z jakimi borykają się nauczyciele
• analiza dobrych praktyk stosowanych lub spotykanych przez uczestników sieci
• pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów
• poszerzanie kompetencji uczestników
• tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci
• nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami
• akcentowanie różnorodności podejść i doświadczeń uczestników
Funkcję koordynatorów sieci będą pełnić doradcy metodyczni i konsultanci MODM.
Zadania koordynatora sieci:
• planowanie działań sieci i nadzór nad realizacją przyjętych celów
• przygotowanie, organizacja i prowadzenie spotkań
• zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin – w ramach realizacji zaplanowanych działań,
• zamieszczanie na platformie E-learningowej MODM materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci,
• promocja działań sieci.


W roku szkolnym 2018/2019 uruchamiamy w MODM następujące Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli:

Nazwa sieci

Sieć dyrektorów

Cel ogólny pracy sieci

Doskonalenie zawodowe

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

Wdrażanie reformy oświatowej, prawo oświatowe, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo informatyczne w zarządzaniu szkołą, jakość zarządzania, rozwój osobowy.

Grupa docelowa

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Koordynatorzy

Maria Jolanta Ambrozej- dyrektor MODM; Ryszard Chodyniecki - konsultant

Nazwa sieci

Klub Młodego Nauczyciela

Cel ogólny pracy sieci

Rozwijanie kompetencji metodycznych, merytorycznych i organizacyjnych nauczyciela rozpoczynającego pracę w przedszkolu, integrowanie środowiska nauczycielskiego

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

2 spotkania: "Jak rozwijać u dzieci przedszkolnych kompetencje matematyczne?"-warsztaty "Dziecko w świecie dźwięków" - formy zajęć umuzykalniających w przedszkolu

Grupa docelowa

Nauczyciele rozpoczynający pracę oraz do 3 lat stażu pracy

Koordynatorzy

Barbara Kędzia, Joanna Żarniewska

Nazwa sieci

„Aktywni – Kreatywni”

Cel ogólny pracy sieci

Swobodna wymiana myśli, pomysłów i doświadczeń edukacyjnych nauczycieli w zakresie metod aktywizujących (twórczych)

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

„Zoom na kreatywność” – 2 spotkania  w semestrze, terminy i zakres tematyczny poniżej

Grupa docelowa

Nauczyciele wychowania przedszkolnego zainteresowani innowacyjnymi metodami i formami pracy oraz rozwojem własnej kreatywności

Koordynatorzy

Joanna Żarniewska

Nazwa sieci

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego

Cel ogólny pracy sieci

Wspieranie się w sferze zawodowej, wymiana dobrych praktyk w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego (kontynuacja z poprzedniego semestru)

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

W roku szkolnym 2018/2019 będą działały 2 grupy sieci dla nauczycieli przedszkoli. W drugim semestrze zaplanowano  3 spotkania:  I -  przedszkola o nieparzystych oraz parzystych numerach:  13.02.2019r., 15:00-18:00   II – przedszkola o  nieparzystych numerach:  13.03.2019r.,  15:00-18:00 III – przedszkola o parzystych numerach: 20.03.2019r.  15:00-18:00

Grupa docelowa

Koordynatorzy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele i specjaliści przedszkoli

Koordynatorzy

Anna Gawryluk,  Barbara Kędzia

Nazwa sieci

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Cel ogólny pracy sieci

Wzbogacanie warsztatu pracy młodego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej poprzez: - doskonalenie umiejętności efektywnego planowania pracy dydaktyczno wychowawczej oraz skutecznego wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci, - inspiracje do poszukiwania ciekawych i efektywnych metod pracy z młodszymi dziećmi, - dzielenie się pomysłami w ramach dobrych praktyk.

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

W roku szk. 2018/19 zaplanowano 8 spotkań – I semestr 4 spotkania, II semestr - 4 spotkania.  Termin pierwszego spotkania w II semestrze: 7.02.2019r. godz. 16.00, MODM Kolejne terminy zostaną ustalone z uczestnikami podczas spotkań sieci.

Grupa docelowa

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze stażem pracy do 5 lat.

Koordynatorzy

Małgorzata Lech, Celina Borowska

Nazwa sieci

Sieć współpracy i samokształcenia wychowawców, pedagogów  i psychologów szkolnych, nauczycieli WDŻwR oraz realizatorów programów wychowawczych i profilaktycznych.

Cel ogólny pracy sieci

Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy w zakresie wychowania, profilaktyki; wymiana informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

2 spotkania w semestrze:  Upowszechnienie programu w Stronę dojrzałości do realizacji na zajęciach WDŻwR  w szkołach ponadpodstawowych. 2. Ewaluacja programu wychowawczo- profilaktycznego placówki.

Grupa docelowa

wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, realizatorzy programów profilaktycznych, zainteresowani nauczyciele

Koordynatorzy

Elżbieta Babicz, Julita Majewska

Nazwa sieci

Nauczycieli edukacji globalnej i obywatelskiej

Cel ogólny pracy sieci

Koordynowanie pracy nauczycieli zajmujących się edukacją globalną  i obywatelską w swoich placówkach, wymiana doświadczeń, inspirowanie do twórczych działań wychowawczych oraz kształtowania postaw obywatelskich, przekazywanie najnowszych materiałów, współpraca  z ORE oraz innymi ośrodkami edukacyjnymi..

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

1. Opracowanie gry terenowej o tematyce CZR. 2. Gra terenowa CZR i KK 3. Podsumowanie i planowanie; Gra Magneto i jej zastosowanie w edukacji.

Grupa docelowa

Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich poziomów nauczania oraz studenci kierunków pedagogicznych ( szczególnie osoby, które już uczestniczyły w szkoleniach z EG w MODM-ie)

Koordynatorzy

Elżbieta Babicz, Julita Majewska

Nazwa sieci

Sieć współpracy i samokształcenia organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej i kształcenia specjalnego dla pedagogów szkół podstawowych   i ponadpodstawowych

Cel ogólny pracy sieci

Wspieranie się w sferze zawodowej, wymiana dobrych praktyk  w zakresie organizacji pomocy p-p i kształcenia specjalnego.

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 zaplanowano 2 spotkania:  06.02.2019, 03.04.2019 - Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. - Uczeń z autyzmem- dostosowania wymagań, współpraca z rodzicami.

Grupa docelowa

Pedagodzy, koordynatorzy pomocy p-p, nauczyciele i specjaliści ze szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Koordynatorzy

Anna Gawryluk, Julita Majewska

Nazwa sieci

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych.

Cel ogólny pracy sieci

Wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie orzecznictwa i opiniowania, kształcenia specjalnego uczniów  z różnymi niepełnosprawnościami, wspierania ich rodziców  i nauczycieli, Nawiązanie kontaktów i wzajemne wspieranie się w sferze zawodowej.

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 zaplanowano  2 spotkania: Tematy wynikające z diagnozy potrzeb uczestników sieci.

Grupa docelowa

Dyrektorzy, pracownicy poradni psychologiczno- pedagogicznych

Koordynatorzy

Anna Gawryluk,

Nazwa sieci

  Sieć polonistów przygotowujących uczniów do XLIX OLiJP

Cel ogólny pracy sieci

Wypracowanie form efektywnej pracy z młodzieżą uzdolnioną humanistycznie we współpracy z nauczycielami akademickimi Uw B

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

Około 4 -5 spotkań warsztatowych od X 2018 do VI 2019; praca nad tematami prac przygotowawczych i zakresem wiedzy i umiejętności na eliminacje szkolne, okręgowe i centralne

Grupa docelowa

15 polonistów zgłoszonych w roku szkolnym 2016/17

Koordynatorzy

 Maria Bartnicka oraz nauczyciele akademiccy z UwB

Nazwa sieci

Sieć współpracy i samokształcenia –   Wdrażanie i wykorzystywanie TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych

Cel ogólny pracy sieci

Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz nabywanie nowych umiejętności w zakresie wdrażania i wykorzystywania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. Spotkania uczestników sieci będą odbywały się w formie stacjonarnej oraz za pośrednictwem platformy e-learningowej MODM w Białymstoku.  Do udziału w spotkaniach stacjonarnych mogą być zapraszani eksperci z dziedzin wskazanych przez uczestników sieci.

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

3 spotkania  Wdrażanie i wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej: narzędzia GOOGLE, tablica interaktywna w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. Możliwości zastosowania metody WebQuest, odwróconej lekcji, QR-kodów w edukacji humanistycznej. Wspieranie uczniów w bezpiecznym korzystaniu z internetowych źródeł informacji oraz inna problematyka uzależniona od potrzeb szkoleniowych jej uczestników.

Grupa docelowa

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani tematyką wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu przedmiotów humanistycznych.

Koordynatorzy

Dorota Sokołowska – doradca metodyczny historii i WOS-u Mariusz Truszkowski – konsultant ds. języka angielskiego Wiesław Woronowicz – konsultant ds. informatyki

Nazwa sieci

Origami w nauce i jej zastosowaniach

Cel ogólny pracy sieci

Nauka i doskonalenie sztuki składania papieru, prezentacja edukacyjnych walorów origami na wszystkich etapach kształcenia

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

Tradycja tworzenia modeli z papieru, rozwijana przez wieki, w ciągu ostatnich dwóch dekad odnajduje zastosowanie w różnych dziedzinach nauki. Zasady origami mają już zastosowanie w nauce i inżynierii. Składanie ma swoje źródło w naturze: dowody na to znajdujemy nie tylko w świecie roślin i zwierząt, ale także w ludzkiej anatomii, konstrukcji białek i strukturze DNA.  Tematyka zajęć: zastosowania sztuki origami w różnych dziedzinach nauki, origami płaskie, przestrzenne, modułowe, edukacyjne walory origami, wykorzystanie origami w pracy z uczniami. Metoda pracy: zajęcia praktyczne. Terminy: 4.02., 4.03.,1.04., 6.05., godz. 17:00-20:00 Miejsce: Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej (Biblioteka), sala P2/41 ul. Zwierzyniecka 16

Grupa docelowa

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Koordynatorzy

Joanna Ciesielska – doradca metodyczny fizyki

Nazwa sieci

Innowacyjne nauczanie w przedmiotach matematyczno -przyrodniczych.

Cel ogólny pracy sieci

Ogólny cel działania: wymiana informacji i doświadczeń w zakresie nowoczesnych i innowacyjnych form i metod nauczania przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczestników, inspiracja do podjęcia nowych, ciekawych form i rozwiązań w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wymiana dobrych praktyk,  nawiązywanie kontaktów, udzielanie wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej.

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

Warsztaty „Jak kształtować kompetencje kluczowe na lekcjach przedmiotów matematycznoprzyrodniczych”, 8.05.2019 r. godz. 15.30:17:45, MODM, ul. Antoniuk Fabryczny 1 bud. B

Grupa docelowa

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Koordynatorzy

Koordynatorzy: Joanna Ciesielska – doradca metodyczny fizyki, Monika Zaleska– doradca metodyczny biologii, Elżbieta Maciorowska-Matusik- doradca metodyczny matematyki

Nazwa sieci

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii prawosławnej, podejmujących pracę z uczniem zdolnym

Cel ogólny pracy sieci

Wypracowanie atrakcyjnych metod i form pracy z uczniem zdolnym na lekcjach religii w celu zainteresowania młodzieży tematyką historyczną i patriotyczną  oraz zachęcenie jej do udziału w konkursach, olimpiadach i innych przedsięwzięciach.

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

W II semestrze odbędą się trzy spotkania zespołu. Pozostała działalność zespołu prowadzona będzie na platformie internetowej. Zespół  zajmować się będzie problematyką związaną z historią Kościoła prawosławnego w Polsce . Wypracowane i upowszechnione zostaną materiały, metody i autorskie środki dydaktyczne, pozwalające w ciekawy sposób zainteresować tą tematyką młodzież ponadgimnazjalną.

Grupa docelowa

Nauczyciele religii prawosławnej pracujący w szkołach ponadgimnazjalnych

Koordynatorzy

Mirosława Pietkiewicz

Nazwa sieci

Sieć doskonalenia wizytatorów nauki religii

Cel ogólny pracy sieci

Doskonalenie osób odpowiedzialnych za wsparcie i ocenę nauczycieli religii katolickiej.

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

Planowane są dwa spotkania. Dokładna tematyka zostanie podana na ipo.

Grupa docelowa

Wizytatorzy nauki religii katolickiej

Koordynatorzy

Urszula Zagan

Nazwa sieci

Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych liderów ewaluacji

Cel ogólny pracy sieci

Celem jest wspomaganie przygotowania i przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2018/19 w pracujących w sieci szkołach.

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

- 8 spotkań w roku szkolnym - jedno - dwa spotkania w miesiącu - zakres tematyczny obejmuje: opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny 2018/19, konstruowanie narzędzi badawczych, zbieranie danych i ich analiza oraz sporządzenie raportu z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2018/19

Grupa docelowa

liderzy i członkowie szkolnych zespołów ewaluacji

Koordynatorzy

Katarzyna Fliszkiewicz

Nazwa sieci

Sieć współpracy i samokształcenia liderów ewaluacji w przedszkolach

Cel ogólny pracy sieci

Celem jest wspomaganie przygotowania i przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2018/19 w pracujących w sieci przedszkolach.

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

- 8 spotkań w roku szkolnym - jedno spotkanie w miesiącu - zakres tematyczny obejmuje: opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny 2018/19, konstruowanie narzędzi badawczych, zbieranie danych i ich analiza oraz sporządzenie raportu z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2018/19

Grupa docelowa

liderzy i członkowie przedszkolnych zespołów ewaluacji

Koordynatorzy

Katarzyna Fliszkiewicz

Nazwa sieci

Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych i przedszkolnych liderów WDN

Cel ogólny pracy sieci

Celem jest wspomaganie pracujących w sieci szkół i przedszkoli w opracowaniu planu WDN na rok szkolny 2018/19 (zgodnie z diagnozą potrzeb placówki i nauczycieli) oraz wsparcie przy organizowaniu i dokumentowaniu WDN.

Organizacja pracy  / zakres tematyczny pracy sieci

- 8 spotkań w roku szkolnym - jedno spotkanie w miesiącu - zakres tematyczny obejmuje: wybór zagadnienia WDN na rok szkolny 2018/19, przygotowanie planu WDN, podejmowanie działań w ramach WDN i dokumentowanie ich przebiegu, opracowanie sprawozdania z WDN w roku szkolnym 2018/19, badanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli w aspekcie planowania tematyki na przyszły rok szkolny

Grupa docelowa

liderzy i członkowie szkolnych i przedszkolnych zespołów WDN

Koordynatorzy

Katarzyna Fliszkiewicz

W ramach funkcjonowania sieci będą się odbywały spotkania bezpośrednie  oraz uczestnicy danej sieci uzyskają dostęp do materiałów na platformie e-learningowej MODM.

Uczestnictwo w sieci jest bezpłatne.

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony