Katarzyna Jasielon, Anna Turowska 

SCENARIUSZ PIERWSZEGO SPOTKANIA Z RODZICAMI W KLASIE I
- wrzesień

Rodzice uczniów klasy I o terminie zebrania zostali poinformowani przez wychowawców podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Kilka dni przed planowanym spotkaniem otrzymali imienne zaproszenie, w którym zostali powiadomieni o celu spotkania, przebiegu oraz przewidywanym czasie trwania.


CELE:

 

  • zapoznanie rodziców z zasadami prawnymi regulującymi życie ucznia w szkole: Statut szkoły, Program nauczania, System oceniania obowiązujący w kształceniu zintegrowanym, Program profilaktyczny
  • zapoznanie rodziców z Kompetencjami ucznia po klasie pierwszej, wymaganiami podstawowymi i ponadpodstawowymi
  • zapoznanie rodziców z wewnątrzklasowym systemem oceniania postępów w nauce i zachowaniu
  • budowanie porozumienia: wychowawcy – rodzice
  • zebranie informacji o uczniach
  • ustalenie składu Rady Klasowej Rodziców
  • integracja zespołu rodziców 

Metody: podające, rozmowa kierowana, aktywizujące
Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
Pomoce: dokumenty szkolne, kartki, kartony, pisaki, kredki, znaczki w ustalonych kolorach i kształtach

PRZEBIEG SPOTKANIA

I część
Powitanie każdego rodzica przez wychowawców klasy przez podanie dłoni i zaproszenie do kręgu. 
Przedstawienie się nauczycieli, kilka zdań o sobie (staż pracy, stan rodzinny,...) 
Rodzice przedstawiają się i kończą dwa zdania. 
Nazywam się .........................................................
Jestem mamą (tatą) ..............................................
Na tablicy umieszczony jest plakat z odrysowanymi dłońmi dzieci. Zadaniem rodzica jest odszukanie podpisanej imieniem rączki swojego dziecka i zamalowanie jej na wybrany kolor.

Zaproszenie rodziców do stołu (ustawionego w podkowę), zaproponowanie kawy, herbaty, ciasteczek, ...Przedstawienie porządku spotkania:
• Omówienie dokumentów szkolnych.
• Ćwiczenia integrujące rodziców.
• Zbieranie informacji o dzieciach – ćwiczenia.
• Pierwsze spostrzeżenia o uczniach, o klasie.
• Wybór Rady Rodziców
• Sprawy różne 
• Pytania, uwagi ...

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony