SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

Opracowanie: Katarzyna Turecka, ZSO nr 10 w Białymstoku

KLASA: I liceum

CZAS TRWANIA : 45 minut

PROGRAM: Program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska, MAC EDUKACJA,DKOS-4015-94/02

DZIAŁ PROGRAMU:
Układ nerwowy i hormonalny. Integracja i kontrola.

TYP LEKCJI: służąca opracowaniu nowego materiału

TEMAT: Stres i zdrowie.

CEL OGÓLNY: Poznanie podstawowych zagadnień związanych ze stresem, jego przyczynami, przebiegiem i skutkiem na ludzkie życie i zdrowie.

CELE SZCZEÓŁOWE:

Postawy i przekonania: Uczeń jest zmotywowany do pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej stresu w życiu człowieka i właściwego reagowania w razie potrzeby.
Umiejętności

d). sytuacje problemowe: uczeń wskazuje związek między sytuacjami stresowymi w życiu człowieka a schorzeniami, jakie on wywołuje, uczeń wskazuje związek między dwoma typami osobowości a odpornością na stres

c). sytuacje typowe: uczeń wskazuje podstawowe sytuacje stresowe w życiu, porównuje dwa typy osobowości miedzy sobą
Wiadomości

b). rozumienie: uczeń określa czym jest stres, uczeń wyjaśnia przyczyny stresu, wyjaśnia na czym polegają odrębne reakcje stresowe wśród różnych ludzi, uczeń opisuje fazy stresu, uczeń wyjaśnia czym są stresory
a). zapamiętanie: uczeń wymienia fazy stresu, uczeń wymienia stresory,

WYMAGANIA:

Podstawowe:
Uczeń:

Wyjaśnia pojecie stresu i stresora
Wymienia fazy stresu
Wymienia stresory
Wymienia przyczyny stresu
Wymienia schorzenia związane ze stresem
Wymienia reakcje ludzi na stres
Wymienia typy osobowości a odporność na stres
Podaje przykłady sytuacji stresowych w życiu

Ponadpodstawowe:
Uczeń:
Opisuje fazy stresu
Wyjaśnia związek między stresem a schorzeniami jakie może on powodować
Wyjaśnia związek między typem osobowości a odpornością na stres
Określa sposoby walki ze stresem

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: karty pracy

METODY I TECHNIKI PRACY: praca z tekstem, pogadanka, wykład, burza mózgów

FORMY ORGANIZACYJNE PRACY UCZNIÓW: praca jednostkowa jednolita, praca zbiorowa jednolita

LITERATURA DLA UCZNIA I NAUCZYCIELA:

Świat wiedzy
E. Pyłka – Gutowska „Podstawy życia. Tajemnice ludzkiego ciała”, MAC EDUKACJA , Kielce 2002
E. Holak i inni. „Biologia 2, zakres rozszerzony”, OPERON, Gdynia 2008
T. Falkowski. „Matura 2010, Biologia” , OPERON , Gdynia 2006

PRZEBIEG LEKCJI:   

I ogniwo lekcji : sprawy organizacyjne
Uczniowie zajmują miejsca, wyciszają się, nauczyciel wita się z uczniami i sprawdza listę obecności.
II ogniwo lekcji : powtórzenie wiadomości
Uczniowie odpowiadają na pytania systematyzujące wiedzę z poprzedniej lekcji wychowawczej.

III ogniwo lekcji : uświadomienie uczniom celu lekcji
Nauczyciel podaje uczniom temat lekcji, wymienia punkty według których omówiony zostanie temat i podaje cel lekcji.

IV ogniwo lekcji : opracowanie nowych zagadnień
Nauczyciel podaje uczniom definicję stresu i stresora, podaje przykłady stresorów w życiu człowieka, wymienia fazy stresu i omawia, po czym zapoznaje uczniów z typami osobowości a odpornością na stres.
Uczniowie wskazują sytuacje z życia człowieka, które mogą być stresujące, określają jaki są przyczyny stresu, po czym zastanawiają się nad reakcjami jakie może u ludzi wywołać sytuacja stresowa. Następnie wspólnie z nauczycielem zastanawiają się jak można leczyć stres albo przynajmniej go zminimalizować w życiu człowieka.

V ogniwo lekcji : utrwalanie wiadomości i kształtowanie umiejętności
Uczniowie rozwiązują zadania dotyczące typu własnej osobowości, jak reagują na stres i co ich w życiu najbardziej stresuje itp.

VI ogniwo lekcji : integracja wiedzy
Uczniowie rozwiązują krzyżówkę dotycząca stresu.

VII ogniwo lekcji : Zadanie pracy domowej
Nauczyciel prosi o obserwację najbliższych członków rodziny po powrocie ze szkoły i umiejętną analizę uzyskanych reakcji (wyników) po skorelowaniu ich ze zdobytą wiedzą z dzisiejszej lekcji.

Początek strony