Opracowała: Izabella Kalinowska
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku

I.    Temat zajęć: Koledzy z klasy, czyli jak dobrze się znamy?

II.    Grupa: V klasa szkoły podstawowej.
III.    Czas trwania: 45 minut
IV.    Cel główny: umiejętność oceny drugiego człowieka
V.    Cele szczegółowe:
- przestrzega zasad pracy podczas zajęć
- opisuje drugiego człowieka używając metafor
- uważnie słucha rozmówcy
- bliżej poznaje kolegów z klasy
- nazywa sytuacje klasowe i wspólnie poszukuje ich rozwiązań
VI.    Metody pracy: burza mózgów, dyskusja, drama
VII.    Formy: praca indywidualna, praca w grupie
VIII.    Środki dydaktyczne: kartki papieru, worek z materiału, mazaki
IX.    Przebieg zajęć:
1.    Powitanie. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematyką zajęć.  
2.    Zapoznanie grupy z zasadami i regułami, których powinni przestrzegać na zajęciach.
3.    „Kim jest ta osoba?” – Jedna osoba (ochotnik) wychodzi z klasy. W tym czasie grupa wybiera osobę, którą ochotnik będzie musiał rozpoznać na podstawie metaforycznych pytań dotyczących wybranej osoby.
Np. Jakim kwiatem byłaby ta osoba?                Jakim zwierzęciem…?
Jakim samochodem…?                                     Jakim kolorem…?
Jaką rośliną…?
Po zakończeniu ćwiczenia, każdy uczestnik dzieli się z grupą swoimi odczuciami, emocjami i spostrzeżeniami.  
4.     „W co się dzisiaj ubrałeś?” – Uczniowie stają w kręgu. Proszeni są o dokładne przyjrzenie się kolegom i koleżankom. Nauczyciel prosi o odwrócenie się twarzami na zewnątrz kręgu. Zadaje pytania dotyczące cech charakterystycznych wyglądu zewnętrznego pozostałych uczestników zabawy.
5.    „Jaka jest moja historia?” – Uczniowie dobierają się w pary. Siadają naprzeciwko siebie. Jedna osoba z pary opowiada drugiej krótką (2 – 3 minutową) historyjkę o sobie (np. ciekawym wydarzeniu z życia). Następnie słuchacz ma za zadanie jak najdokładniej odtworzyć opowiedziane przeżycie.
6.    „To był dzień”. – Uczniowie losują z worka kartki (czyste i 3 z krzyżykami). Osoby, które wyciągnęły karki ze znakami stają się liderami stworzonych przez siebie grup. Każdy z zespołów ma za zadanie przedstawić krótką scenkę z życia klasy.
7.    Zakończenie: Nauczyciel zadaje pytania:
Co Wam dały te zajęcia?
Czy dowiedzieliście się czegoś nowego o sobie, swoich kolegach i koleżankach?
Jak radziliście sobie z przestrzeganiem reguł i zasad?

Początek strony