Opracowanie: Małgorzata Dakowicz
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
Scenariusz lekcji wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej - klasa III

Temat lekcji: Honorowi krwiodawcy. Czy warto oddawać krew? Czy jest to nasz obowiązek?

Czas trwania lekcji - 45 minut.

Cel główny lekcji:
1.   Uświadomienie roli i znaczenia oddawania krwi.

Cele szczegółowe lekcji:
1.    Uczeń zna i rozumie pojęcie honorowy krwiodawca.
2.    Uczeń wie jakie procedury go obowiązują zanim odda krew.
3.    Uczeń wie jakie przysługują mu prawa w związku z oddaniem krwi.
4.    Uczeń potrafi ocenić ważność sprawy.

Środki dydaktyczne:
1.    Praca w grupach przy komputerach z dostępem do Internetu i do drukarek.
2.    Rzutnik
3.    Komputer
4.    Ekran

Metody:
1.    Pogadanka.
2.    Wykład z wykorzystaniem rzutnika i ekranu.
3.    Przeglądanie strony Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku: http://www.rckik.bialystok.pl/.
4.    Burza mózgów.
5.    Debata.

Formy pracy:
1.    Dyskusja na forum.
2.    Praca w grupach.

Przebieg lekcji:
1.   Wprowadzenie (10 minut)
a)    Nauczyciel zadaje uczniom pytania wprowadzające w zagadnienie:

-    Czy ktoś z uczniów oddawał już krew?
-    Czy ktoś z uczniów potrzebował krwi w związku z operacją, wypadkiem?
-    Czy ktoś z domowników oddawał krew?
-    Czy ktoś z domowników musiał skorzystać z banku krwi?
b)    Sformułowanie celu: Czy warto oddawać krew, a tym samym pomagać innym?
c)    Zaprezentowanie strony Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku (przy użyciu rzutnika i ekranu). Zwrócenie uwagi na najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi umieszczone na stronie.
d)    Zapisanie na tablicy wyrazu KREW.

Uczniowie wypowiadają na głos wszystko, co kojarzy się im z tym pojęciem. Jest to krótka burza mózgów. Zwroty zapisują na tablicy.

2. Rozwinięcie

a)    Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy: zwolenników i przeciwników oddawania krwi.

Każda grupa, korzystając z edytora tekstu, wypisuje swoje argumenty "za" i "przeciw" oddawaniu krwi (czas pracy grup 10 minut). Uczniowie podczas pracy w grupach mogą korzystać z wcześniej zaprezentowanych informacji pobranych z zasobów internetowych oraz sami mogą je wyszukiwać w Internecie.

b)    Prezentacja pracy grup - każda grupa zawiesza swoje argumenty (wydruki z komputera)
na tablicy i rozpoczyna się debata (15 minut).

Strona "za" przedstawia zasadnicze tezy swojego stanowiska i jak najlepiej je argumentuje. Strona "przeciw" - neguje, podważa i argumentuje. Każda ze stron może podeprzeć się w argumentacji fragmentami z literatury wyszukanej w Internecie. Wypowiedzi uczniów powinny być krótkie, rzeczowe i treściwe. Argumenty muszą mieć charakter merytoryczny. Nauczyciel prowadzący debatę dba o to, aby głos zabierali na przemian przedstawiciele obu grup.

3.   Zakończenie (10 minut)
Podsumowanie lekcji. Ponowny podział uczniów na zwolenników i przeciwników oddawania krwi, aby ocenić, której grupy argumentacja jest bardziej przekonywująca?

Początek strony