Agnieszka Antoszkiewicz Bajc
Scenariusz lekcji wychowawczej
Temat: Co można zrobić, aby opanować uczucie złości?

Lekcja skierowana dla gimnazjalistów.
Czas trwania: 45 minut + czas na obejrzenie całego filmu przed lekcją
Cel główny:
Po zajęciach uczeń:
•    rozpoznaje, nazywa własne i innych emocje;
•    podaje sposoby panowania  nad złością,
•    wymienić sposoby wyrażania złości,
Uczniowie oglądają z nauczycielem fragment filmu „Cześć Tereska”.
Metody pracy: burza mózgów, praca w grupach
Formy pracy: praca zespołowa
Środki dydaktyczne:
• film „Cześć, Tereska” Roberta Glińskiego,
• materiał pomocniczy – prezentacja w Power Point, instrukcja do dyskusji,
Pomoce: szary papier, flamastry,
Przebieg zajęć:

1.    Wstęp (5 minut)
Nauczyciel podaje uczniom definicję kompetencji emocjonalnych.
Przedstawia informacje o postawie asertywnej, uległej i agresywnej.

 Źródło:
http://szkolamysleniamini.nq.pl/index.php?sec=pobierz_plik&id=1064&typ=material&a=337
 
2.    Rozwinięcie
Uczniowie oglądają fragment filmu „Cześć Tereska”, można go obejrzeć na stronach TVP: http://www.tvp.pl/filmoteka/film-fabularny/czesc-tereska/wideo/czesc-tereska/133776

Burza mózgów: Nauczyciel zapisuje zdanie na tablicy: Co główna bohaterka mogłaby zrobić, aby opanować uczucie złości, które doprowadza ją do tak dramatycznego czynu w finale filmu? Uczniowie w grupach czteroosobowych próbują znaleźć rozwiązanie problemu. (5 minut)
Dyskusja: Lider grupy przedstawia rozwiązania, które wywołują dyskusję między uczniami. (15 minut) Nauczyciel kieruje dyskusją w ten sposób, aby na tablicy powstał spis konstruktywnych sposobów wyrażania złości. ( materiały  z kursu opanuj złość)

3.    Zakończenie:
Radzenie sobie z emocjami jest ważną umiejętnością społeczną i istotnym aspektem dojrzewania młodzieży. Zadanie domowe: napisz w liście, co cię najbardziej złości, zaplanuj sposoby radzenia sobie ze złością i pomysły umożliwiające rozwiązanie twojego problemu. Pokaż ten list rodzicom, nauczycielowi lub innemu dorosłemu, do którego masz zaufanie. Porozmawiajcie o nim. Możesz też skorzystać z Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz strony internetowej http://www.116111.pl/ .
Nauczyciel rozdaje przygotowane ulotki na temat złości i radzenia sobie z tym uczuciem.
(opracowane na podstawie materiałów z kursu opanuj złość)

 

Początek strony