Anna Niczyporuk

Praktyki zawodowe techników elektroników
w oparciu o standardy europejskiej.

W Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku w roku szkolnym2003/2004 został zrealizowany projekt w ramach programu Leonardo da Vinci.

Nad przygotowaniem i realizacją w/w projektu pracował zespół ludzi w skład którego wchodzili: pracownicy Kuratorium Oświaty w Białymstoku – a przede wszystkim Pan Wizytator mgr Jerzy Mantur, Dyrektor Szkoły mgr inż. Stanisław Wiński oraz nauczyciele ZSE: Regina Zalech, Anna Niczyporuk, Joanna Łuszcz, Piotr Ciemnicki.
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku jest instytucją kształcącą w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik telekomunikacji, technik informatyk, elektromechanik oraz w liceum profilowanym o profilu elektronicznym i zarządzanie informacją. W planie nauczania klasy IV technikum elektrycznego ujęta jest 4-tygodniowa praktyka zawodowa.
Zaliczenie tej praktyki jest jednym z warunków otrzymania promocji do klasy następnej. W związku z powyższym piętnastu uczniów klas czwartych o profilu elektronicznym odbyło taką praktykę w ramach programu Leonardo da Vinci w Lipsku w Niemczech. Projekt „Praktyki zawodowe techników elektroników w oparciu o standardy europejskie” został napisany aby umożliwić młodzieży naszej szkoły nabycie nowych i doskonalenie posiadanych umiejętności zawodowych, poznanie niemieckiego dualnego systemu kształcenia zawodowego, doskonalenie umiejętności językowych w zakresie słownictwa technicznego, skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach.
W projekcie uczestniczyło 15 uczniów Technikum Elektrycznego w Białymstoku. Wybór beneficjentów odbył się według określonych kryteriów. Pod uwagę, przede wszystkim wzięte zostały wyniki w nauce, znajomość języków obcych, nienaganne zachowanie, umiejętności informatyczne, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczość. Wyboru dokonała komisja kwalifikacyjna pod przewodnictwem dyrektora szkoły - mgr inż. Stanisława Wińskiego. Do pracy w komisji zostali zaproszeni wychowawcy potencjalnych beneficjentów, przedstawiciel Rady Rodziców, samorządu uczniowskiego, osoby koordynujące realizację projektu. Przed wyjazdem na praktykę dla uczestników projektu zostało zorganizowane przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe. Nauczyciele historii, geografii, języków obcych dostarczyli beneficjentom informacji na temat historii, tradycji, osiągnięć kulturalnych, literackich Niemiec, oraz wiedzy dotyczącej życia i pracy w wielokulturowym środowisku. 
W ramach przygotowania językowego uczniowie odbyli 5 – miesięczny kurs podstawowy z języka niemieckiego. Kurs pozwolił uczniom na porozumiewanie się oraz radzenie sobie w codziennych sytuacjach w czasie trwania stażu w Niemczech. Doskonalone były umiejętności językowe w dziedzinie elektroniki, informatyki i telekomunikacji w zakresie umożliwiającym wykonywanie pracy. Beneficjenci odbyli praktykę w terminie 28.02.2004r. – 27.03.2004r. Zostali zakwaterowani w Schkeuditz ok. 20 km od Lipska. Mieszkali w byłym zameczku rycerskim, zwanym Gut Wehlitz w dwóch pokojach: siedmio i ośmioosobowym. Pracowali w następujących zakładach w Lipsku: HGF GERMANY (zakład zajmujący się budową, montowaniem, testowaniem urządzeń klimatyzacyjnych do środków transportu, w szczególności do szybkich pociągów), PASEMANN (firma zajmująca się organizacją koncertów, nagłaśnianiem i oświetleniem imprez), GLOBANA SERVICE (firma zajmująca się organizacją imprez, naprawą i serwisowaniem sprzętu oświetleniowego, klimatyzacyjnego itp.), DENKEL ELEKTROTECHNIK (firma zajmująca się montażem instalacji elektrycznych i serwisem elektrycznym), ABS – ALOYS BOCHOLT SCHKEDITZ GMBH (firma zajmująca się projektowaniem i składaniem robotów do budowy samochodów dla Porshe i Volkswagena), MMC (firma zajmująca się pisaniem oprogramowania, zarządzaniem informacją, administrowaniem serwerami, budowaniem systemów czytników kart chipowych itp).
Naszym partnerem w Niemczech była organizacja Vitalis GmbH. Zatroszczyła się o zakwaterowanie i wyżywienie beneficjentów, zorganizowała pracę w w/w zakładach. Opiekun z Vitalisa przebywał z uczniami przez cały okres stażu i zapewnił integrację z nowym otoczeniem towarzyskim i zawodowym. Instytucja VITALIS wpierała beneficjentów w organizowaniu różnych wycieczek. Doradzała rozwiązania, kupowała bilety i organizowała dojazd grupy do dworców. Dbała o to, aby praktykanci cało i zdrowo ukończyli uczniowski staż. VITALIS jest niemiecką firmą pośredniczącą, współpracującą w ramach programu Leonardo da Vinci już od 6 lat. Co roku Vitalis organizuje około 20 projektów. Posiada bogatą bazę ok. 200 firm partnerskich, jest w stanie zorganizować praktyki w wielu branżach adekwatnie do potrzeb beneficjentów. Odbycie stażu u partnera niemieckiego stworzyło większe perspektywy zatrudnienia na krajowym rynku, jak również na rynku europejskim oraz umożliwiło:
- poznanie warunków pracy i wymagań pracodawców niemieckich,
- zapoznanie z kodeksem pracy w Niemczech,
- zdobycie nowych doświadczeń w zakresie wiązania teorii z praktyką w trakcie wykonywania indywidualnych zadań,
- udoskonalenie umiejętności językowych w zakresie codziennego porozumiewania się w różnych, życiowych sytuacjach 
- udoskonalenie umiejętności językowych w dziedzinie informatyki i elektroniki
- podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
- zapoznanie się z perspektywami kariery zawodowej,
Po zakończeniu praktyki beneficjenci otrzymali certyfikaty od pracodawców, które stanowią formalne potwierdzenie zaliczenia praktyki zawodowej.
Na podstawie certyfikatu, opinii organizacji przyjmującej i prowadzonej dokumentacji praktyki, szkolna komisja wystawiła oceny zaliczające praktykę zawodową. Do pozytywnych doświadczeń z praktyk zawodowych uczniowie zaliczają również wycieczki zorganizowane w dni wolne od pracy. Zwiedzili Lipsk, Drezno, Berlin. Obejrzeli największe, najbardziej znane zabytki. Odwiedzili również największe na świecie targi elektroniczne CeBIT w Hannoverze. Targi te skupiają przedstawicieli najważniejszych firm branży IT, naukowców i polityków z ponad 65 krajów. Zwiedzanie targów zajęło uczniom cały dzień. Wrócili do ośrodka bardzo zadowoleni, a wiedza, którą zdobyli w trakcie zwiedzania poszerzyła ich horyzonty myślowe i pobudziła nowe wątki myśli technicznej. Zebrane gadżety firm elektronicznych pozwolą na dokładniejsze zapoznanie się z nowościami technicznymi w trakcie dalszej edukacji szkolnej.
Podsumowując zrealizowany projekt należy stwierdzić, że beneficjenci uzyskali nowe doświadczenia zawodowe, poznali kulturę i zachowania mieszkańców w Niemczech, poznali wielu ciekawych ludzi, nawiązali kontakty z rówieśnikami z innych krajów, udoskonalili umiejętności językowe, przeżyli mnóstwo ciekawych chwil i zdobyli wartościowe doświadczenia zawodowe i życiowe. 

Koordynatorem projektu z ramienia szkoły była
mgr inż. Anna Niczyporuk – doradca metodyczny przedmiotów zawodowych

 

...

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony