Agnieszka Elżbieta Garstka

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE I 
BLOK TEMATYCZNY: SKRZYDLACI PRZYJACIELE (2 DNI) 
TEMAT DNIA: JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI PTAKÓW

ZAPIS W DZIENNIKU:
Kilkuzdaniowe wypowiedzi dotyczące ptaków zimujących w Polsce. Czytanie krótkiego tekstu „ Karmnik dla ptaków ”. Redagowanie i zapisywanie odpowiedzi na pytania. Układanie ogłoszenia z rozsypanki zdaniowej. Turniej wiedzy – „ Jesteśmy przyjaciółmi ptaków ”. Wspólne wykonanie puzzli „ Ptaki na drzewie ” – rysowanie pastelą. Tańce integracyjne: „ Dzięcioł ” , „ W karmniku ”. Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.CEL GŁÓWNY:
- uczeń posiada podstawowe wiadomości o ptakach zimujących w Polsce;

CELE SZCZEGÓLOWE:
Uczeń: - redaguje i zapisuje odpowiedzi na pytania;
- czyta tekst ze zrozumieniem;
- rozpoznaje i nazywa 4 ptaki zimujące w Polsce;
- wyróżnia części ciała ptaka;
- wie jak pomagać ptakom w zimie;
- układa treść zadania matematycznego z rozsypanki zdaniowej;
- wybiera właściwe pytanie do zadania;
- rozwiązuje zadania tekstowe w zakresie 10;
- potrafi środkami plastycznymi zilustrować wybranego ptaka;
- umie zatańczyć i zaśpiewać poznane piosenki;
- przestrzega zasad współpracy w grupie;

UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE:
- efektywna współpraca w grupie;

METODY:
- działalności praktycznej (ćwiczeniowa), praca z tekstem, pokaz, rozmowa, obserwacja, praca twórcza, ruch przy muzyce; 

FORMY ORGANIZACYJNE: zbiorowa, indywidualna, grupowa; 

INTEGRACJA TREŚCI: edukacja polonistyczna, środowiskowa, matematyczna, plastyczna, muzyczno - ruchowa ; 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- płyta z nagraniem piosenek: „ Zła zima ”, „ Dzięcioł ”, „ W karmniku ”;
- kaseta z muzyką do zabaw ruchowych;
- rysunki ptaków zimujących w Polsce;
- zdjęcia ptaków;
- kotyliony do scenki dramowej;
- pomoce do zilustrowania zadań matematycznych ( karmnik, gałąź, ptaki );
- plansze z działaniami;
- kart pracy do edukacji matematycznej;
- tekst „ Karmnik dla ptaków ” ;
- puzzle ptaków;
- domino „ Ptaki i ich odgłosy ” ;
- zagadki i pytania do turnieju;
- plansza ( części ciała ptaka );
- rozsypanki zdaniowe;
- plansze z nazwami ptasich smakołyków;
- puzzle do zajęć plastycznych, pastele;
- medale „ Przyjaciel ptaków ” ;
- drewniane figurki ptaków;
- kolorowe karmniczki i ziarenka, punkty ( ptaszki );

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony