Scenariusz zajęć otwartych w klasie Ic.
Prowadząca: mgr Ala Anna Kujałowicz

Temat: Redagowanie życzeń dla mamy na podstawie planu i zgromadzonego słownictwa. 
Blok tematyczny: Nasza mama czarodziejka  

Cele ogólne:

- kształcenie umiejętności redagowania życzeń,
- wielka litera w pisowni zwrotów grzecznościowych,
- doskonalenie umiejętności zamykania myśli w formie zdania,
- budowanie spójnej logicznie wypowiedzi kilkuzdaniowej,
- wdrażanie uczniów do dłuższych wypowiedzi na temat swoich mam,
- ukazanie sposobów wyrażania miłości do matki, 
- doskonalenie rachunku pamięciowego w zakresie 20, - ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem, - wykorzystanie wiedzy w praktyce ( posługiwanie się kalendarzem)
Cele operacyjne:

Uczeń:
- z miłością i szacunkiem mówi o matce,
- wypowiada się pełnym zdaniem na określony temat,
- wie, jak sprawić przyjemność najbliższej osobie,
- buduje wypowiedź według ustalonego planu,
- redaguje życzenia dla mamy,
- posługuje się kalendarzem,
- prawidłowo używa zwrotów grzecznościowych, potrafi je zapisać,
- układa wyrazy i zdania z rozsypanki sylabowej i wyrazowej,
- dodaje i odejmuje w zakresie 20
- współdziała w grupie,
- potrafi zaśpiewać piosenkę i zilustrować ją ruchem. 

Metody: rozmowa, praktycznej działalności, praca z tekstem, zadaniowa, ćwiczeniowa, inscenizacja, zabawa ze śpiewem, aktywizujące: akrostyk, 

Formy: zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita i zróżnicowana, grupowa
Środki dydaktyczne: tekst wiersza pt. "Obrazek dla mamy”, J. Suchorzewskiej "Mamo" , kalendarze, zdjęcia z mamami, rebus, „Słoneczko” z sylab, karty pracy, działania matematyczne zapisane na szablonach kwiatków, plan 
pisania życzeń, słownictwo, wzór laurki , kolorowe kartki do zabawy „Pomocna dłoń”„Drzewko nastrojów” i listki,
 
--- 
 
Początek strony