Scenariusze zajęć lekcji w klasie 2
 
opracowała Julita Gregorczuk , nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
 Zespół Szkół nr5, Szkoła Podstawowa nr 5  Białystok

TEMAT:   CO SŁYCHAĆ W NORZE…….

/ Temat ten można realizować w klasach 1-3 w różnych porach roku; zadania wynikające z wątku dziecka związanego z lasem. Wykorzystujemy przyrodnicze wiadomości ucznia, realne sytuacje związane z lasem w których znalazły się dzieci, odnosimy się do przeczytanych przez nie bajek poprzez rozwijanie fantazji /  
Cele ogólne
•    rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i myślenia symbolicznego
•    rozwijanie pomysłowości, fantazji i myślenia dywergencyjnego
•    poszerzenie wiadomości dotyczących życia zwierząt w lesie
Cele operacyjne
•    dziecko umie zadać pytanie dotyczące środowiska przyrodniczego i potrafi udzielić odpowiedzi na pytania zadawane przez inne dzieci
•    uczeń poszukuje rozwiązania dotyczącego  mieszkańca nory
•    twórcza interpretacja  postawionego problemu za pomocą różnych form ekspresji i aktywności ucznia
Metody i techniki
•    metody słowne: rozmowa kierowana, opowiadanie
•    metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, obserwacja działania innych, wizualizacja
•    metody czynne: kierowanie działalnością dziecka, zadań stawianych przez nauczyciela, ćwiczeń
•    techniki twórczego myślenia: ekspresja werbalna i ruchowa, plastyczna i ruchowa, elementy dramy poprzez wchodzenie w role, konstrukcyjna, nadawanie tytułu, tworzenie rozbieżności w interpretacji tematu
Formy organizacyjne
Praca w zespołach, praca indywidualna, praca z grupą
Środki dydaktyczne
Muzyka o zmiennej dynamice, obrazek  do tematu przedstawiający norę w lesie, instrumenty perkusyjne i inne zrobione przez dzieci, przybory do malowania i rysowania, arkusze szarego papieru,

Przebieg zajęć:
1.Zabawa pt. Przyroda”
Dzieci siadają na dywanie, jedno chętne dziecko na krzesełku- dostaje zielone berło do ręki i staje się Przyrodą. Pozostałe dzieci zadają jej pytania dotyczące środowiska przyrodniczego i lasu. Dokonujemy zmian osób na krzesełku. Dzieci uczą się formułować pytania.
2.Improwizacje ruchowe przy muzyce
Przy muzyce o zmiennej dynamice dzieci naśladują głosem, mimiką ruchem wymieniane przez nauczyciela zwierzęta leśne np. wesoły ptaszek, zaspany niedźwiedź, zły lisek, zwinna jaszczurka itp.
3.Granie na instrumentach
Dzieci otrzymują różne instrumenty perkusyjne i Graja na nich pod obrazkowe dyktando nauczyciela.
4.Prezentacja obrazka
Nauczyciel pokazuje obrazek przedstawiający norę w lesie. Dzieci wyróżniają elementy obrazka pierwszoplanowe i drugoplanowe, próbują nadać tytuł obrazkowi.
5. Układanie odpowiedzi na pytania nauczyciela
Jakie dźwięki dochodzą z obrazka? Co słychać wewnątrz norki? Jaki zapach przywędrował z norki? Czy nie bałabyś (bałbyś) zajrzeć do norki? Kogo chcesz tam spotkać?
6.Podział klasy na zespoły; działalność plastyczna uczniów
Dzieci dzielimy na grupy robocze, wręczamy każdej szary papier. Dzieci z materiałów rysują i tworzą postać mieszkającą w norze.
7.Porządkowanie miejsca pracy
8. Ekspozycja prac dzieci na wystawce.
Wypowiedzi dzieci na temat swoich prac. Stymulowanie myślenia poprzez różnorodność interpretacji postaci mieszkających w norze.
9. Tworzenie kodeksu ochrony przyrody.

Początek strony