mgr Agnieszka Marek

KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV
Temat: „Usłyszałem wołanie o pomoc, więc jej udzieliłem” — rozmawiamy o różnych postawach ludzkich

CELE DYDAKTYCZNE:

Uczeń:

  • kształci umiejętność analizy tekstu literackiego,
  • prezentuje własny punkt widzenia, uwzględniając poglądy innych ludzi,
  • efektywnie współdziała w grupie,
  • uczy się podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych,
  • rozwiązuje problemy w sposób twórczy,
  • poprawnie posługuje się językiem ojczystym, występując na forum klasy,
  • odnosi zdobytą wiedzę do praktyki,
  • wykorzystuje informacje z różnych źródeł. 

 

 

CZAS TRWANIA: 90 minut

METODY:

- pogadanka; 
- dyskusja dydaktyczna; 
- sześć myślowych kapeluszy Edwarda de Bono; 

FORMY:
- praca indywidualna; 
- praca w grupach; 
- praca zbiorowa; 

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- frag. noweli B. Prusa „Michałko” (M. Nagajowa, „Słowo za słowem”, WSiP, Warszawa 1994, s. 225); 
- artykuł prasowy „Wyniósł kolegę z płomieni” (tamże, s. 229); 
- kartki w odpowiednich kolorach wyobrażające kapelusze wraz z podstawowymi informacjami, dotyczącymi ich roli;

...

Powyższe i pozostałe punkty dostępne są w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony