Katarzyna Nurkowska

Z dramą przez lektury !
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum


Temat: Pomoc to...

(analiza postaw międzyludzkich i bohatera dramatu Leona Kruczkowskiego „Niemcy”)

Cele lekcji:
uczeń:
- jest empatyczny
- dyskutuje
- współpracuje w grupie
- rozumie sens niesienia pomocy
- dokonuje analizy postaw postaci literackiej i rzeczywistej
- rozumie pojęcie sonnenbruchizmu
- zna zwroty, wyrażenia, frazy związane z wyrazem „pomoc” 


Metody i formy pracy:
- praca indywidualna i grupowa
- technika dramowa : scenki improwizowane, rola 

Środki dydaktyczne:
- Słownik jezyka polskiego
- Słownik frazeologiczny
- Księga przysłów
- kartki 

Czas: 90 minut

TOK LEKCJI

WPROWADZENIE

Uczniowie siedzą w kręgu 

1. Nauczyciel wita uczniów, prosi, aby przypomnieli sobie sytuację związaną z niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi ( ktoś komuś pomógł , sam uczeń doświadczył pomocy od innych albo sam jej komuś udzielił) 

- chwila zastanowienie, po czym uczniowie po kolei opowiadają zdarzenia 

2. Praca w grupach (3-4 os.)
Uczniowie mają za zadanie dokończenie zdania ( co najmniej 5 możliwych odpowiedzi) 

POMOC TO ....... 

- prezentacja 

3. Praca w grupach 
Gromadzenie słownictwa : uczniowie tworzą wyrażenia, zwroty, frazy z wyrazem „pomoc”
(uczniowie pracują ze słownikami)
- prezentacja 

3.Praca w tych samych grupach.
Uczniowie mają za zadanie zaimprowizować scenkę , w której pokażą odmowę pomocy
- prezentacja 

Podsumowanie: 
- co czuła osoba, której nikt nie pomógł ? ( dyskusja z uczniami w nawiązaniu do wszystkich zaprezentowanych scenek)

 

...

Pobierz: Całość dostępna w formacie pdf

Początek strony