Alina Kuczyńska

OBÓZ NAUKOWY DLA MŁODYCH BIOLOGÓW ORGANIZOWANY W ZESPOLE SZKÓŁ W MIELNIKU 20-30.O7.2003r.

TEMAT: ZWIEDZANIE KOPALNI KREDY I MIELNICKICH ZAKŁADÓW KREDOWYCH

UWAGA: czas realizacji: I grupa- 3 godz., II grupa- 3 godz.ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE:
Edukacja ekologiczna - prowadzenie obserwacji w najbliższej okolicy: ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka, wskazywanie pozytywnych aspektów ingerencji w środowisko.
Edukacja regionalna - poznanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu - historii związanej z kopalnią kredy w Mielniku. 
Edukacja czytelnicza i medialna - przygotowanie do samodzielnego poszukiwania i wykorzystywania potrzebnych informacji z dostępnych materiałów - atlasy, mapy topograficzne i geologiczne.

ZAKRES TREŚCI: pojęcie geologia, cechy charakterystyczne kopalni, proces powstawania skamieniałości. 

CEL OGÓLNY: kształcenie proekologicznych postaw uczniów wobec środowiska przyrodniczego, dostrzeganie przyrodniczych i kulturowych składników krajobrazu.

Kopalnia kredy w Mielniku

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: geologia, skamieniałości, erozja;
Potrafi posługiwać się podstawowymi przyrządami: kompas, niwelator, mapa;
Zna zarys historii geologicznej obszaru badań;
Poznaje zasady wydobywania kredy metodą odkrywkową;
Poznaje historię powstawania kredy i jej skład chemiczny;
Rozumie, że sposób zagospodarowania przestrzeni wynika z cech środowiska geograficznego;
Potrafi scharakteryzować różne rodzaje działalności człowieka powodujące degradację powierzchni ziemi;
Kształtuje nawyk skupiania uwagi w terenie.

METODY PRACY: obserwacja, pokaz, elementy dyskusji, pogadanka ilustrowana foliogramami. 

FORMA PRACY: zajęcia w terenie, wycieczka. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: notatnik, ołówek, mapa topograficzna z poziomicami, aparat fotograficzny, kompas, mapa geologiczna, taśma miernicza, odpowiedni strój i buty.

Kopalnia kredy w Mielniku

PLAN ZAJĘĆ:
1. Zebranie organizacyjne.
2. Wykład o kopalni kredy i zakładach kredowych w Mielniku.
a) Charakterystyka geograficzna kopalni:
- położenie złoża,
- zagospodarowanie terenu i waloryzacja środowiska,
- stan zagospodarowania złoża. 
b) Budowa geologiczna:
- historia badań złoża kredy,
- położenie geologiczne,
- litostratygrafia obszaru złożowego - model i grupa złoża. 
c) Rodzaj i jakość kopaliny. 
d) Warunki geologiczno -górnicze eksploatacji. 
3. Wycieczka do kopalni kredy. Zwiedzanie laboratorium zakładowego. 
4. Powrót do szkoły, podsumowanie zajęć w terenie (usystematyzowanie wiadomości).

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf
Pliki pomocnicze (uwaga - duże rozmiary):
Mapa kopalni kredy w Mielniku.
Plansza - Formacje kredowe.

Początek strony