Alina Kuczyńska

Ścieżka przyrodnicza
Temat: Pozostałości epok geologicznych na Ziemi Mielnickiej

1. Cele:
- Uczeń poznaje cechy charakterystyczne epok geologicznych, których pozostałości można zaobserwować na Ziemi Mielnickiej (prekambr, era mezozoiczna – okres kredy, trzeciorzęd, czwartorzęd – epoka lodowcowa);
- Uczeń analizuje mapę geologiczną Ziemi Mielnickiej;
- Uczeń wykazuje związek pomiędzy poszczególnymi epokami, a ich pozostałościami w obecnych czasach;
- Uczeń uważnie obserwuje otaczającą przyrodę i formułuje wnioski.2. Metody:
- Pogadanka, pokaz, obserwacje, ćwiczenia. 

3.Środki dydaktyczne:
- Belemnity, odciski muszli w kredzie, fotogramy utrwalające główne pojęcia dotyczące epok geologicznych, mapy Ziemi Mielnickiej, kolekcje skał. 

4. Forma pracy:
- Wycieczka do Parku Krajobrazowego ”Głogi”, wycieczka do kopalni kredy, przeprawa przez rzekę Bug.

Kopalnia kredy w Mielniku

5. Przebieg:
• Wycieczka do kopalni kredy (kopalnia odkrywkowa), pogadanka na temat „Skąd się wzięła kreda”, poszukiwanie belemnitów i odcisków muszli.
• Mielnicka sosna jako drzewo sztandarowe.
• Przejście przez „Głogi” – polodowcowa rzeźba terenu (wąwozy, moreny czołowe, pola sandrowe, kemy, ozy).
• Pogadanka na temat „Dlaczego „Głogi” są parkiem krajobrazowym”.
• Obserwacja koryta i doliny rzeki, „ Bug jako rzeka polodowcowa” (przeprawa promem).
• Widok doliny rzeki z Góry Zamkowej.
• Podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności:
- przypomnienie kolejnych epok w dziejach Ziemi,
- uporządkowanie pojęć związanych z poszczególnymi epokami (foliogramy),
- praca z mapą geologiczną (zapoznanie z legendą, odszukiwanie na mapie potrzebnych informacji),
- oglądanie kolekcji skał zebranych w okolicach Mielnika i przyporządkowanie ich do określonych epok.

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf
Pliki pomocnicze (uwaga - duże rozmiary):
Mapa gminy Mielnik
Mapa zlodowaceń w Polsce

Początek strony