mgr Dorota Mironiuk, mgr Katarzyna Ignatiuk

Scenariusze zajęć dotyczących produkcji szkła i wykorzystania stłuczki szklanej na lekcjach chemii lub zajęciach pozalekcyjnych w liceum w ramach realizacji ścieżki ekologicznej.

WSTĘP

Propozycja realizacji tematów dotyczących produkcji szkła i wykorzystania stłuczki szklanej na lekcjach chemii lub zajęciach pozalekcyjnych w liceum w ramach realizacji ścieżki ekologicznej. Scenariusze zajęć opracowano w oparciu o:
Podstawę programową:
• chemia w życiu gospodarczym, społecznym i ochronie środowiska,
• ekonomiczne i społeczne aspekty związków między człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem.Standardy osiągnięć:
• umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym,
• umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji 
• dostrzeganie zagrożeń dla współczesnej cywilizacji wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów środowiska.

Scenariusz zajęć 1
Temat: Produkcja szkła – obciążenie środowiska produkcją.

Poziom: liceum ogólnokształcące
Przedmiot: chemia
Podstawa programowa:
- chemia w życiu gospodarczym, społecznym i ochronie środowiska, 
- ekonomiczne i społeczne aspekty związków między człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem.
Standardy osiągnięć:
- umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym,
- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji 
- dostrzeganie zagrożeń dla współczesnej cywilizacji wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów środowiska.
Cele:
Uczeń:
- wymienia przykłady produktów szklanych i zaklasyfikuje do odpowiednich grup ze względu na zastosowanie (gospodarcze, opakowania, techniczne, budowlane),
- wskazuje etapy produkcji szkła oraz surowce do produkcji,
- omawia szkodliwość przemysłu szklarskiego dla środowiska.
Metody i techniki:
- praca z tekstem
- praca w grupach i frontalna
- pogadanka z elementami problemowości z zastosowanie mapy mentalnej
Środki dydaktyczne:
- rozsypanka do ułożenia
- fragmenty tekstów z książki „Technologia szkła” – praca zbiorowa
- arkusz szarego papieru, karteczki samoprzylepne, flamastry
Czas: 2 jednostki lekcyjne

Przebieg zajęć:

 

 1. W formie krótkiej pogadanki przedstaw rys historyczny produkcji szkła- pogadanka nauczyciela.
 2. Rozdaj uczniom po trzy samoprzylepne karteczki i poleć, aby każdy z nich wpisał przykłady wyrobów ze szkła ( 1 kartka – 1 przykład) . Następnie podziel uczniów na 6 osobowe zespoły, których zdaniem będzie pogrupowanie wypisanych wyrobów szklanych ze względu na podobne zastosowanie. W ten sposób podzielone kartki przedstawiciele grup przyklejają na planszy z właściwym rodzajem szkła. Utworzoną w ten sposób mapę pamięciową uczniowie uzupełniają innymi przykładami szkła, które nie pojawiły się wcześniej. Wybrani przez ciebie uczniowie nazywają rodzaje szkła ze względu na zastosowanie. 
 3. Ponownie podziel uczniów na grupy. Każdej grupie daj komplet rozsypanki z etapami produkcji szkła oraz tekst opisujący technologie produkcji szkła. Zadaniem uczniów jest uważne przeczytanie tekstu a następnie ułożenie kartek rozsypanki we właściwej kolejności. Skoryguj ewentualne błędy. W formie krótkiego wykładu omów poszczególne etapy produkcji szkła.
 4. Rozdaj uczniom materiał "Obciążenie środowiska produkcją szkła". Poproś o uważne przeczytanie go, a następnie wypisanie wszystkich rodzajów zanieczyszczeń spowodowanych przez przemysł szklarski. Poproś wybranych uczniów o przedstawienie wyników swojej pracy. 
 5. Podsumowując zajęcia poproś o odpowiedzi w formie notatki na następujące pytania:
  - Wymień podstawowe surowce do produkcji szkła.
  - Wymień etapy produkcji szkła.
  - Jak przemysł szklarski szkodzi środowisku ?
 6. Jako pracę domową poleć uczniom wyszukanie informacji na temat gatunków szkła:
  a) ze względu na zastosowanie,
  b) ze względu na skład chemiczny.
  oraz przyniesienie na następne zajęcia dwóch dowolnych przedmiotów wykonanych ze szkła.

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.
Pobierz: Całość w formacie pdf


Początek strony