mgr Agnieszka Zielenkiewicz, mgr Katarzyna Ignatiuk

ZAJĘCIA KOŁA EKOLOGICZNEGO BADANIE MECHANIZMU POWSTAWANIA KWAŚNEGO OPADU ORAZ JEGO WPŁYWU NA ROŚLINY I WYBRANE MATERIAŁY.

CELE OGÓLNE:
Poznawcze:

 • - Zapoznanie ze szkodliwym działaniem dwutlenku siarki na środowisko 
 • - Zapoznanie z mechanizmem powstawania kwaśnych deszczy: jako rezultat rozpuszczania się dwutlenku siarki w kropelkach wody w atmosferze

 

Wychowawcze:

 

 • - Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności przez działanie – eksperyment chemiczny
 • - Uświadomienie szkodliwego działania SO2 na środowisko – rośliny i różne materiały
 • - Rozwijanie świadomości samokontroli i samooceny

Praktyczne:

 • - Nabywanie umiejętności przeprowadzania doświadczeń, opisywania obserwacji i wyciągania wniosków
 • - Stosowanie zasad pracy w zespole
 • - Rozwijanie sprawności intelektualnej

FORMA: praca w zespołach, frontalna
METODA: praktyczna - eksperyment chemiczny
CELE OPERACYJNE:
uczeń:

 • wyjaśni skutki oddziaływania SO2 na roślinność, budowle, konstrukcje metalowe, włókna bawełniane i poliamidowe
 • wyjaśni skutki oddziaływania kwaśnych deszczy na glebę i wody oraz żyjące tam organizmy
 • rozumie, kiedy i dlaczego mówimy o klęsce ekologicznej
 • omawia wpływ picia kwaśnej wody na zdrowie człowieka
 • rozumie mechanizm powstawania kwaśnych deszczy jako rezultat rozpuszczania się dwutlenku siarki i tlenku azotu w kropelkach wody w atmosferze
 • zbada zmiany barwy wskaźników ( fenoloftaleina, oranż metylowy, sok z czerwonej kapusty) wobec kwasów, zasad i wody
 • wykona doświadczenie ukazujące powstawanie kwaśnych deszczy
 • zbada wpływ suchego i mokrego opadu na rośliny
 • zbada wpływ mokrego opadu na wybrane materiały (tynk, żelazo, włókna bawełniane i poliamidowe)
 • opisze obserwacje i wyciągnie wnioski z przeprowadzonych doświadczeń
 • rozumie potrzebę powoływania do życia obszarów chronionych


...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.
Pobierz: Całość w formacie pdf

Początek strony