Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest działającą od 1 kwietnia 2004r., publiczną, samorządową placówką doskonalenia nauczycieli. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Białystok. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem jest Podlaski Kurator Oświaty.

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych miasta Białegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań edukacyjnych, prowadzenie doradztwa metodycznego oraz kształcenie kadry kierowniczej oświaty.

Do zadań ośrodka należy:

 1. Organizowanie i prowadzenie bezpłatnego doradztwa metodycznego dla nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Miasta Białegostoku,
 2. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli i wychowawców w zakresie ich dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 3. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji, seminariów, warsztatów i kursów dla nauczycieli oraz wychowawców,
 4. Upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli i wychowawców,
 5. Opracowywanie i realizowanie programów wsparcia metodycznego nauczycieli różnych specjalności ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli stażystów i kontraktowych,
 6. Wykonywanie zadań zleconych przez organ prowadzący, np.: diagnozowanie problemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, ewaluacja systemu doskonalenia nauczycieli, pomoc w sporządzaniu raportów o jakości pracy szkół i placówek oświatowych oraz jakości usług edukacyjnych,
 7. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym w zakresie opracowywania priorytetów doskonalenia nauczycieli,
 8. Przygotowywanie i realizowanie programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego w zakresie zarządzania oświatą,
 9. Współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie doskonalenia pracy dydaktycznej nauczycieli,
 10. Tworzenie i rozwijanie miejskiego systemu informacji pedagogicznej, udostępnianie nauczycielom multimedialnych zasobów" informacji pedagogicznej oraz publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych,
 11. Współpraca z innymi placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami, szkołami wyższymi, stowarzyszeniami i organizacjami w celu wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów edukacyjnych,
 12. Organizowanie innych działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli i wychowawców we współpracy z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
 13. Realizowanie programów i projektów w celu pozyskania środków unijnych,
 14. Wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania systemu oświatowego z krajowymi i zagranicznymi partnerami.

 

 

ORGANIZACJA PRACY, PLANY I SPRAWOZDANIA

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2017 – sierpień 2018

...

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2016 – sierpień 2017

Sprawozdanie z pracy MODM
za rok szkolny 2016-2017

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2015 – sierpień 2016

Sprawozdanie z pracy MODM w Białymstoku
za rok szkolny 2015-2016

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2014 – sierpień 2015

Sprawozdanie z pracy MODM w Białymstoku
za rok szkolny 2014-2015

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres styczeń 2013 – sierpień 2013

Sprawozdanie z pracy MODM w Białymstoku
za rok szkolny 2012-2013

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na rok 2012

Sprawozdanie z pracy MODM w Białymstoku
za rok 2012

 

 

PRIORYTETY PRACY

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016:

 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015:

 1. Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki
 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014:

 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

 

Pn Wt Śr Cz Pt So N
4
6
7
Data : 2019-10-07
9
Data : 2019-10-09
10
Data : 2019-10-10
12
13
14
15
Data : 2019-10-15
16
Data : 2019-10-16
20
23
Data : 2019-10-23
25
Data : 2019-10-25
27
29
Data : 2019-10-29
Początek strony