Nauczyciele i osoby z sektora oświaty - bezrobotni, niepracujący i zagrożeni zwolnieniem mogą wziąć udział w projekcie realizowanym przez Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii.
Start
USUS EST OPTIMUS MAGISTER

 Projekt „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  


Inicjatywa ta jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zmiana jakościowa realizacji praktyk przez studentów kierunków pedagogicznych w placówkach oświatowych miasta Białystok. 

 

Rozpoczął się kolejny rok szkolny placówce oraz kolejny rok realizacji projektu „USUS EST OPTIMUS MAGISTER-PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”. Zapewne jak zawsze przyniósł on zmiany personalne w obsadzie stanowisk nauczycielskich – urlopy, zwolnienia, nowi nauczyciele, zmiany przedmiotów nauczania.
Sukces projektu zależy w znacznej mierze od ilości jego uczestników.
W dalszym ciągu do projektu rekrutujemy nauczycieli – opiekunów praktyk.
W związku z tym prosimy o zgłaszanie przez Dyrektorów placówek do uczestnictwa w projekcie jako opiekunów praktyk nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych następujących przedmiotów z uwzględnieniem poziomu kształcenia:
•    Biologia
•    Chemia
•    Fizyka
•    Historia
•    Informatyka
•    Edukacja dla bezpieczeństwa
•    Język francuski
•    Język rosyjski
•    Edukacja wczesnoszkolna
•    Przedmioty z zakresu prawa
•    Język angielski
•    Język polski
•    Wychowawca świetlicy
•    Wychowanie przedszkolne

Zgłoszenia nauczycieli powyższych specjalności, (którzy nie zostali zgłoszeni wcześniej do udziału w projekcie oraz wyrażą chęć udziału) należy składać w Biurze projektu w MODM, przy ul, Poleskiej 27 (Pracownik Biura może je odebrać po uzgodnieniu telefonicznym w Państwa Placówce), na formularzach, które można pobrać na stronie www.modm.bialystok.pl (baner „USUS EST OPTIMUS ….” po prawej stronie) lub na stronie projektu www.praktyki.uwb.eduportal.pl w zakładce „Rekrutacja szkoła/placówka”.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowi:

 1. Tabela - Lista nauczycieli – „Lista Szkolnych Opiekunów Praktyk"
 2. Deklaracje przystąpienia nauczycieli do projektu jako Szkolnych Opiekunów Praktyk wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
 3. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dyplomu studiów.

Informacji odnośnie rekrutacji uzupełniającej udziela Wiesław Woronowicz –  tel. 723538193 (8:00-16:00).

Rekrutacja uzupełniająca trwa przez cały okres realizacji projektu w zależności od potrzeb wynikających z rekrutacji studentek i studentów do odbycia praktyk, prowadzonej przez Lidera projektu.

TELEFONY KONTAKTOWE W SPRAWACH REKRUTACJI:
85 869 63 62
85 869 63 61

 
Przypominamy, że do deklaracji nauczycieli należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomu ukończenia studiów oraz aktu nadania stopnia awansu zawodowego.
(zgodnie z Regulaminem rekrutacji)

 

WITRYNA INTERNETOWA PROJEKTU 

http://praktyki.uwb.eduportal.pl/

 

 

 TELEFONY KONTAKTOWE W SPRAWACH REKRUTACJI:
85 869 63 62
85 869 63 61

USUS 2015

Do projektu „USUS EST OPTIMUS MAGISTER - PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”. w drugim kwartale br. przystąpiła nowa placówka – Przedszkole Samorządowe nr 32 „Bajkowe Miasteczko” do projektu z w/w placówki przystąpiło 9 nauczycielek. W placówce został zainstalowany sprzęt IT dzięki któremu nastąpiła zdecydowanie poprawa jakości realizacji zajęć oraz prowadzonych praktyk studenckich.

 

 

 

             
Ponadto od początku realizacji projektu 2010 roku do realizacji niniejszego projektu przystąpiło już ok 153 placówek oświatowych Miasta Białystok oraz Miasta Krakowa i Rzeszowa z których ok 964 nauczycieli/lek dyplomowanych i mianowanych jest/było zaangażowanych w bieżącą realizację projektu.

Projekt „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM” kończy się z dniem 30 września 2015. W związku z tym czerwiec 2015 to ostatni miesiąc, w którym będzie można skorzystać ze szkoleń w ramach projektu.
Zapraszamy Szkolnych Opiekunów Praktyk do udziału w bezpłatnych, jednodniowych warsztatach doskonalących jakie będzie organizować dla Państwa w Białymstoku Lider Projektu Uniwersytet w Białymstoku wraz z Partnerem Combidata Poland sp. z o.o


Więcej:  http://praktyki.uwb.eduportal.pl/

  

Rekrutacja uzupełniająca nauczycieli i studentów

Rekrutacja uzupełniająca nauczycieli i studentów z Białegostoku, Rzeszowa, Krakowa i okolic do projektu unijnego pt. „USUS EST OPTIMUS MAGISTER - PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”.
Od sierpnia 2010 roku Uniwersytet w Białymstoku, w partnerstwie z Urzędem Miasta Białegostoku oraz firmą COMBIDATA Poland sp. z o.o., realizuje projekt „USUS EST OPTIMUS MAGISTER - PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”, którego celem jest zmiana jakościowa realizacji praktyk studenckich. Rok szkolny 2014/15 jest kolejnym rokiem realizacji projektu, w którym na chwilę obecną uczestniczy ponad 80 placówek oświatowych z Białegostoku oraz 600 nauczycieli/lek dyplomowanych i mianowanych.

Od września 2014 roku działania projektowe objęły swym zasięgiem również miasta Rzeszów i Kraków, dając tym samym możliwość zaangażowania w projekcie studentów/ntki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz szkoły wraz z nauczycielami/kami z terenu miasta Rzeszowa i Krakowa oraz okolic. Dotychczas z obszaru Rzeszowa i Krakowa do udziału w projekcie przystąpiło ponad 80 nauczycieli z 24 placówek. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem grona pedagogicznego, codziennie realizatorzy projektu otrzymują deklaracje uczestnictwa kolejnych szkół, nauczycieli i studentów.
 
W chwili obecnej nadal dysponujemy wolnymi stanowiskami dla nauczycieli, którzy w ramach projektu pełnią funkcję Szkolnych Opiekunów Praktyk. Do udziału w projekcie zapraszamy również studentów/ntki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którzy w ramach projektu zrealizują obowiązkowe praktyki studenckie. Uczestnicy projektu (zarówno nauczyciele jak i studenci) na portalu projektowym za pomocą loginu, otrzymają dostęp m.in. 24 darmowych szkoleń e-learningowych, które odpowiadają aktualnym potrzebom w zakresie umiejętności w zawodzie nauczyciela. Do zakresu szkoleń można zaliczyć m.in.: metodykę i dydaktykę prowadzenia zajęć w szkole, nowoczesne rozwiązania edukacyjne, wychowanie i sytuacje trudne w szkole, itp. Dodatkowo, na terenie Rzeszowa i Krakowa planowane są stacjonarne szkolenia dla nauczycieli m.in. z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz elektronicznego rozliczania praktyk studenckich. Dzięki udziałowi w szkoleniach nauczyciele wzmocnią swoje kompetencje, co pozwoli im realizować zajęcia w sposób odpowiadający potrzebom dzieci i młodzieży.

Rekrutacja uzupełniająca nauczycieli/lek mianowanych i dyplomowanych z terenu Białegostoku, Rzeszowa i Krakowa oraz okolic oraz studentów Uniwersytetu Białostockiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa prowadzona jest w trybie ciągłym. Wszystkie chętne placówki oraz nauczycieli, zapraszamy do składania formularzy,  które są dostępne na stronie projektu: www.praktyki.uwb.eduportal.pl w zakładce „Rekrutacja szkoła/placówka”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!!!
 

USUS 2014

Rok szkolny 2014 jest już kolejnym okresem realizacji projektu „USUS EST OPTIMUS MAGISTER - PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”. W realizacji niniejszego projektu uczestniczy 80 placówek oświatowych Miasta Białystok, z których 612 nauczycieli/lek dyplomowanych i mianowanych jest zaangażowanych w bieżącą realizację projektu.
 
W styczniu odbyła kolejna edycja szkoleń Szkolnych Opiekunów praktyk  nauczycieli/lek w zakresie wykorzystywania ICT 2 –„Tworzenie lekcji elektronicznych w programie eXe”. Program pozwala nauczycielowi/lce na tworzenie elektronicznych materiałów dydaktycznych, opracowywanie lekcji i kursów. Daje również możliwość eksportowania utworzonych materiałów do strony internetowej, platformy internetowej lub publikowania w sieci. To tylko niektóre możliwości programu, którego zastosowanie poznało ok. 400 nauczycieli/lek Miasta Białystok uczestniczących w projekcie i biorących udział w szkoleniach.

W kolejnym etapie realizacji projektu zaplanowane są warsztaty merytoryczno-metodyczne prowadzone przez kadrę akademicką Lidera oraz szkolenia e-learningowe udostępnione na portalu projektu, które odpowiadają aktualnym potrzebom w zakresie umiejętności w zawodzie nauczyciela.
Informujemy, iż w trybie ciągłym prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca nauczycieli/lek mianowanych i dyplomowanych.

Zgłoszenia nauczycieli/lek, należy składać w Biurze projektu w MODM, przy ul. Poleskiej 27, na formularzach, które są dostępne na stronie: www.modm.bialystok.pl  (baner „USUS EST OPTIMUS ….” po prawej stronie) lub na stronie projektu: www.praktyki.uwb.eduportal.pl w zakładce „Rekrutacja szkoła/placówka”.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowi:
 1. Tabela - Lista nauczycieli – „Lista Szkolnych Opiekunów Praktyk"
 2. Deklaracje przystąpienia nauczycieli do projektu jako Szkolnych Opiekunów Praktyk wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
 3. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dyplomu studiów.

 

Zapraszamy nauczycieli/ki do uczestnictwa w projekcie.

Realizacja projektu USUS w placówkach

Zespół projektowy w nowym roku szkolnym 2013/2014 zebrał opinie kilku placówek Miasta Białystok biorących czynny udział w realizacji projektu „Usus est optimus magister – praktyka jest najlepszym nauczycielem”. W realizacji projektu uczestniczy 80 placówek oświatowych Miasta Białystok, z których ok. 700 nauczycieli/lek dyplomowanych i mianowanych jest zaangażowanych w bieżącą realizację projektu.

Wykorzystanie urządzeń otrzymanych w ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 16 w Białymstoku
Sprzęt otrzymany w ramach projektu Usus Est Optimus Magister – praktyka jest najlepszym nauczycielem” jest w Szkole Podstawowej nr 16 w Białymstoku wykorzystywany na co dzień podczas zajęć z uczniami oraz podczas praktyk studenckich, które odbywają się w szkole. Codzienne korzystanie z tablicy interaktywnej wpływa na atrakcyjność zajęć, zachęca uczniów do nauki, zwiększa zainteresowanie lekcją, niewątpliwie podnosi efektywność kształcenia. Nauczycielom umożliwia przygotowanie ćwiczeń interaktywnych do zajęć oraz wykorzystanie różnych programów multimedialnych.
Studenci mają możliwość zdobywania praktyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 

Wykorzystanie urządzeń otrzymanych w ramach projektu w Zespole Szkół Gastronomicznych.
Sprzęt otrzymany w ramach projektu jest wykorzystywany w szkole codziennie. Zdecydowanie ułatwia pracę, a lekcje są atrakcyjniejsze. Najczęściej korzystamy z komputera i rzutnika do wyświetlania prezentacji, filmów, kart pracy czy nawet poleceń na pracy klasowej. Przygotowywane są również ćwiczenia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Dużą wygodą jest też posiadanie ksero i skanera w sali – np. kiedy uczniowie nie posiadali tekstów lektury, zostały one zeskanowane i wyświetlone. Wszyscy studenci, którzy odbywali dotychczas praktykę w naszej szkole, również korzystali z tych urządzeń na różnych przedmiotach – matematyka, język polski, biologia. Obecnie wydawnictwa edukacyjne posiadają w swojej ofercie mnóstwo materiałów w formie online, a laptop i rzutnik umożliwiają wykorzystywanie ich.
 
 
 

Wykorzystanie sprzętu otrzymanego w ramach projektu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Sprzęt wykorzystywany jest bardzo intensywnie, niemal na każdej lekcji.
Zalety – opinie nauczycieli uczestniczących w projekcie:

 • Internet w połączeniu z tablicą interaktywną jest narzędziem, które trudno przecenić zwłaszcza na lekcjach. Narzędzie to pozwala na bieżąco obrazować fakty i teorie przedstawiane na lekcjach. Za pomocą zamieszczonych w Internecie fotografii, map, czy filmów można wyjaśnić wiele szczegółów.
 • Narzędzia, jakie kryje w sobie oprogramowanie do tablicy interaktywnej pozwalają w bardzo precyzyjny i szybki sposób zwracać uwagę na szczegóły omawianego materiału i prowadzić uwagę młodzieży wzdłuż wybranego toru. Dzięki obrazowaniu, niezbyt ciekawy wykład może stać się bardzo ciekawą opowieścią.
 • Wspólne rozwiązywanie kart pracy stało się dzięki tablicy interaktywnej dość atrakcyjnym zajęciem. Sama możliwość pisania po „wielkim ekranie” wyzwala w młodzieży chęć wyszukiwania odpowiedzi na stawiane pytania.
 • Efekty pracy z wykorzystaniem technik multimedialnych sprzyjają zwiększeniu aktywności ucznia na lekcji i zwiększenia zainteresowania tematem zajęć. Stosowanie obrazowania zdecydowanie podnosi atrakcyjność lekcji, dzięki czemu uczniowie więcej rozumieją i zapamiętują.
 
 
Rekrutacja uzupełniająca nauczycieli do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, serdecznie zapraszamy nauczycieli chętnych do udziału w naszym innowacyjnym projekcie do zgłaszania swoich deklaracji przystąpienia w Biurze projektu w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 72. Wszelkie informacje o projekcie dostępne są na stronie www.praktyki.uwb.eduportal.pl  formularze zgłoszeniowe dostępne są  na stronie: www.modm.bialystok.pl 
 

PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM

Miasto Białystok w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku - Lider projektu - oraz Combidatą Poland Sp. z o.o realizuje projekt pn: „USUS EST OPTIMUS MAGISTER - PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu zmianę jakościową realizacji  praktyk pedagogicznych poprzez stworzenie nowych innowacyjnych programów praktyk, a w konsekwencji przygotowanie nauczycielek, nauczycieli, szkół  i placówek oświatowych do prowadzenia praktyk w oparciu o nowe programy.

W roku szkolnym 2012/2013 odbyło się wiele szkoleń, warsztatów i spotkań, które były dedykowane  szkolnym opiekunom praktyk, min:
 • Szkolenia nauczycieli/lek w zakresie wykorzystywania ICT i multimediów szkole/przedszkolu/placówce
 • Warsztaty merytoryczno-metodyczne prowadzone przez kadrę akademicką
 • Szkolenia w zakresie wykorzystania Systemu Informatycznej Obsługi Praktyk Studenckich (SIOPS)

 
W nadchodzącym nowym roku szkolnym 2013/2014 zachęcamy Dyrektorów placówek do uczestnictwa w projekcie, nauczycieli/lek chętnych do wzięcia w nim udziału. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest  do wyczerpania wolnych miejsc.
Zgłoszenia nauczycieli/lek, należy składać w Biurze projektu w MODM, przy ul. Poleskiej 27, na formularzach, które są dostępne na stronie: www.modm.bialystok.pl  (baner „USUS EST OPTIMUS ….” po prawej stronie) lub na stronie projektu: www.praktyki.uwb.eduportal.pl w zakładce „Rekrutacja szkoła/placówka”.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowi:
 1. Tabela - Lista nauczycieli – „Lista Szkolnych Opiekunów Praktyk"
 2. Deklaracje przystąpienia nauczycieli do projektu jako Szkolnych Opiekunów Praktyk wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
 3. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dyplomu studiów.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA - Rekrutacja uzupełniająca

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA - Rekrutacja uzupełniająca Nauczycieli o wykształceniu kierunkowym pedagogika

Specjalności:
 opiekuńczo-wychowawcza
 kulturoznawcza
 rewalidacyjna
 resocjalizacyjna
animacji kultury z arteterapią
edukacja dla bezpieczeństwa
edukacja medialna

Rok szkolny 2012/2013 jest już kolejnym okresem realizacji projektu „USUS EST OPTIMUS MAGISTER - PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”. W realizacji niniejszego projektu uczestniczy 80 placówek oświatowych Miasta Białystok, z których 608 nauczycieli/lek dyplomowanych i mianowanych jest zaangażowanych w bieżącą realizację projektu. Docelowo w projekcie zaplanowany jest udział 800 nauczycieli/lek, czyli nadal istnieją wolne stanowiska w projekcie, którego głównym celem jest zmiana jakościowa realizacji praktyk. Ponadto bardzo istotnymi celami projektu z punktu widzenia placówek oraz nauczycieli są:
•    dostosowanie kształcenia nauczycieli do aktualnych potrzeb w oświacie,
•    poprawienie jakości realizacji praktyk przez szkoły, przedszkola i placówki,
•    zaktualizowanie kompetencji kadry szkolnej w zakresie wykorzystania ICT, nowoczesnych metod edukacyjnych, rozwiązań wychowawczych i organizacyjnych.

Sukces działań projektowych w znacznej mierze zależy od ilości jego uczestników (nauczycieli/lek), sprawujących w projekcie funkcję Szkolnego Opiekuna Praktyk. Program wsparcia oferowanego w ramach projektu każdemu Szkolnemu Opiekunowi Praktyk obejmuje m.in. następujące elementy:

1.    Portal Projektu: Na portalu projektu na podstawie przypisanych loginów nauczyciele/lki otrzymują dostęp do Biblioteki Kompetencji, Poradnika, Programów Praktyk, Instrukcji oraz wzorcowych dokumentów niezbędnych w zawodzie nauczyciela i do bycia dobrym SOP (Szkolnym Opiekunem Praktyk).
2.    Mentoring: Stałe wsparcie dla nauczycieli/lek udzielane przez  mentorów, dot. zagadnień metodyczno-merytorycznych związanych z aktualnymi potrzebami związanymi z wykonywaniem zawodu nauczyciela. E-mentoring w projekcie to oferta nie tylko kontaktu z mentorami w trakcie dyżurów on-line na portalu, ale również możliwość zadania pytań i uzyskania odpowiedzi poza ich godzinami – za pomocą funkcjonalności poczty elektronicznej dostępnej po zalogowaniu dla każdego uczestnika. E-mentoring umożliwi, zatem Szkolnym Opiekunom Praktyk ciągły kontakt i rozbudowaną merytoryczną informację zwrotną. W naszej ofercie ważne jest, by na każdym etapie towarzyszyło Państwu wsparcie i inspiracja mentora.
3.    Szkolenia/Warsztaty:
•    Szkolenia nauczycieli/lek w zakresie wykorzystywania ICT i multimediów w szkole/przedszkolu/placówce – cykliczne (8-godz. szkolenie) raz w roku szkolnym – łącznie 24 godz. do roku 2014.
•    Warsztaty merytoryczno-metodyczne prowadzone przez kadrę akademicką – (2 dni x 8 godz. w roku szkolnym) – łącznie 48 godz. do roku 2014.
•    Szkolenia w zakresie wykorzystania Systemu Informatycznej Obsługi Praktyk Studenckich (SIOPS) – 1 dzień x 8 godz.= 8 godz./1 os.
Po ukończonych szkoleniach przewidziane jest wydanie certyfikatów.
4.    E-learning: 24 szkolenia e-learningowe udostępnione na portalu projektu, które odpowiadają aktualnym potrzebom w zakresie umiejętności w zawodzie nauczyciela. Są to następujące standardy:
a)    Metodyka i dydaktyka prowadzenia zajęć w szkole
b)    Nowoczesne rozwiązania edukacyjne w pracy nauczyciela ( m.in. metoda projektu, webquest)
c)    ICT w pracy nauczyciela
d)    Organizacja pracy szkoły
e)    Wychowanie i sytuacje trudne w szkole
f)    Nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela ( m.in. tablica interaktywna)

W związku z powyższym prosimy o aktywne zgłaszanie się przez Dyrektorów placówek do uczestnictwa w projekcie nauczycieli/lek chętnych do wzięcia w nim udziału. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do wyczerpania wolnych miejsc przewidzianych dla nauczycieli/lek w projekcie.  


Nauczycieli o wykształceniu kierunkowym pedagogika:
opiekuńczo-wychowawcza, kulturoznawcza, rewalidacyjna, resocjalizacyjna, animacji kultury z arteterapią, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja medialna.

Zgłoszenia nauczycieli/lek, należy składać w Biurze projektu w MODM, przy ul. Poleskiej 27, na formularzach, które są dostępne na stronie: www.modm.bialystok.pl  (baner „USUS EST OPTIMUS ….” po prawej stronie) lub na stronie projektu: www.praktyki.uwb.eduportal.pl w zakładce „Rekrutacja szkoła/placówka”.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowi:
1. Tabela - Lista nauczycieli – „Lista Szkolnych Opiekunów Praktyk"
2. Deklaracje przystąpienia nauczycieli do projektu jako Szkolnych Opiekunów Praktyk wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
3. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dyplomu studiów.
 
 
 


CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Rok szkolny 2012/2013 jest już kolejnym okresem realizacji projektu „USUS EST OPTIMUS MAGISTER - PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”. W realizacji niniejszego projektu uczestniczy 80 placówek oświatowych Miasta Białystok, z których 608 nauczycieli/lek dyplomowanych i mianowanych jest zaangażowanych w bieżącą realizację projektu. Docelowo w projekcie zaplanowany jest udział 800 nauczycieli/lek, czyli nadal istnieją wolne stanowiska w projekcie, którego głównym celem jest zmiana jakościowa realizacji praktyk. Ponadto bardzo istotnymi celami projektu z punktu widzenia placówek oraz nauczycieli są:

 • dostosowanie kształcenia nauczycieli do aktualnych potrzeb w oświacie,
 • poprawienie jakości realizacji praktyk przez szkoły, przedszkola i placówki,
 • zaktualizowanie kompetencji kadry szkolnej w zakresie wykorzystania ICT, nowoczesnych metod edukacyjnych, rozwiązań wychowawczych i organizacyjnych.
 
Sukces działań projektowych w znacznej mierze zależy od ilości jego uczestników (nauczycieli/lek), sprawujących w projekcie funkcję Szkolnego Opiekuna Praktyk. Program wsparcia oferowanego w ramach projektu każdemu Szkolnemu Opiekunowi Praktyk obejmuje m.in. następujące elementy:

 1. Portal Projektu: Na portalu projektu na podstawie przypisanych loginów nauczyciele/lki otrzymują dostęp do Biblioteki Kompetencji, Poradnika, Programów Praktyk, Instrukcji oraz wzorcowych dokumentów niezbędnych w zawodzie nauczyciela i do bycia dobrym SOP (Szkolnym Opiekunem Praktyk).
 2. Mentoring: Stałe wsparcie dla nauczycieli/lek udzielane przez  mentorów, dot. zagadnień metodyczno-merytorycznych związanych z aktualnymi potrzebami związanymi z wykonywaniem zawodu nauczyciela. E-mentoring w projekcie to oferta nie tylko kontaktu z mentorami w trakcie dyżurów on-line na portalu, ale również możliwość zadania pytań i uzyskania odpowiedzi poza ich godzinami – za pomocą funkcjonalności poczty elektronicznej dostępnej po zalogowaniu dla każdego uczestnika. E-mentoring umożliwi, zatem Szkolnym Opiekunom Praktyk ciągły kontakt i rozbudowaną merytoryczną informację zwrotną. W naszej ofercie ważne jest, by na każdym etapie towarzyszyło Państwu wsparcie i inspiracja mentora.
 3. Szkolenia/Warsztaty:
  • Szkolenia nauczycieli/lek w zakresie wykorzystywania ICT i multimediów w szkole/przedszkolu/placówce – cykliczne (8-godz. szkolenie) raz w roku szkolnym – łącznie 24 godz. do roku 2014.
  • Warsztaty merytoryczno-metodyczne prowadzone przez kadrę akademicką – (2 dni x 8 godz. w roku szkolnym) – łącznie 48 godz. do roku 2014.
  • Szkolenia w zakresie wykorzystania Systemu Informatycznej Obsługi Praktyk Studenckich (SIOPS) – 1 dzień x 8 godz.= 8 godz./1 os.

   Po ukończonych szkoleniach przewidziane jest wydanie certyfikatów.
 4.    E-learning: 24 szkolenia e-learningowe udostępnione na portalu projektu, które odpowiadają aktualnym potrzebom w zakresie umiejętności w zawodzie nauczyciela. Są to następujące standardy:
 
     a) Metodyka i dydaktyka prowadzenia zajęć w szkole
     b) Nowoczesne rozwiązania edukacyjne w pracy nauczyciela ( m.in. metoda projektu, webquest)
     c) ICT w pracy nauczyciela
     d) Organizacja pracy szkoły
     e) Wychowanie i sytuacje trudne w szkole
    f)  Nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela ( m.in. tablica interaktywna)

W związku z powyższym zachęcamy o zgłaszanie się przez Dyrektorów placówek do uczestnictwa w projekcie nauczycieli/lek chętnych do wzięcia w nim udziału. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do wyczerpania wolnych miejsc przewidzianych dla nauczycieli/lek w projekcie.
Zgłoszenia nauczycieli/lek, należy składać w Biurze projektu w MODM, przy ul. Poleskiej 27, na formularzach, które są dostępne na stronie: www.modm.bialystok.pl  (baner „USUS EST OPTIMUS ….” po prawej stronie) lub na stronie projektu: www.praktyki.uwb.eduportal.pl w zakładce „Rekrutacja szkoła/placówka”.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowi:
 1. Tabela - Lista nauczycieli – „Lista Szkolnych Opiekunów Praktyk"
 2. Deklaracje przystąpienia nauczycieli do projektu jako Szkolnych Opiekunów Praktyk wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
 3. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dyplomu studiów.

 


Protokół rekrutacji uzupełniającej - etap3

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
projektu
„USUS EST OPTIMUS MAGISTER –
PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 W dniu 13 lutego 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.
Komisja w składzie:
1.    Agnieszka Kasprzak – koordynator projektu;
2.    Wiesław Woronowicz - specjalista ds. rekrutacji uzupełniającej
dokonała analizy formalnej dokumentacji zgłoszonych do projektu w rekrutacji uzupełniającej nauczycieli.
W trakcje trwania rekrutacji uzupełniającej, od dnia 20 października do projektu wpłynęło 20 zgłoszeń nauczycieli z 7 placówek. Lista nauczycieli stanowi załącznik do protokołu.

Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona w sposób ciągły.

- skan 1 strony protokołu -


Protokół rekrutacji uzupełniającej - etap2

 

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

projektu
„USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoW dniu 20 października 2011 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.
Komisja w składzie:
1.    Agnieszka Kasprzak – koordynator projektu;
2.    Wiesław Woronowicz - specjalista ds. rekrutacji uzupełniającej
dokonała analizy formalnej dokumentacji zgłoszonych do projektu w rekrutacji uzupełniającej nauczycieli.
    W trakcje trwania rekrutacji uzupełniającej, od dnia 16 maja do projektu wpłynęło 31 zgłoszeń nauczycieli z 17 placówek. Komisja stwierdziła, że dwoje nauczycieli zostało zgłoszonych podwójnie z dwóch placówek wchodzących w skład zespołów szkół. Jeden nauczyciel był już zgłoszony wcześniej w rekrutacji zasadniczej.
Lista nauczycieli stanowi załącznik do protokołu.

Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona w sposób ciągły.

 

 
 SPROSTOWANIE DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Z DNIA 20 października 2011r.

projektu „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
W protokole oraz załączniku do protokołu z dnia 20 października 2011r., nie zaznaczono iż zgłoszony w pozycji nr 13 nauczyciel posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i zgodnie z założeniami rekrutacji, pomimo zgłoszenia przez placówkę nie może uczestniczyć w projekcie.

- skan pierwszej strony sprostowania -

Nowa jakość praktyk studenckich


W drugiej połowie 2010 roku na obszarze Miasta Białystok rozpoczął się nowy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pt.: USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”.
Przedsięwzięcie to od samego początku jest realizowane w ścisłym Partnerstwie pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku, Combidatą Poland Sp. z o.o. oraz Urzędem Miejskim w Białymstoku (w imieniu którego działa Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego).
CELE PROJEKTU

Podstawowym celem projektu trwającego aż do 31.12.2014 roku, jest zmiana jakościowa realizacji praktyk, a dzięki temu nabycie umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela przez prawie 4 tysiące studentek i studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Cel ten Realizatorzy Projektu zamierzają osiągnąć dzięki m.in. wdrożeniu nowych jakościowo programów praktyk w łącznie 80 szkołach/przedszkolach/placówkach z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań.

PIERWSZE REZULTATY

W listopadzie 2010r. do szkół i placówek miasta Białegostoku rozesłane zostały materiały informacyjne na temat projektu. 16 listopada na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej zorganizowana została konferencja inaugurująca realizację projektu, na której zapoznano przybyłych dyrektorów i nauczycieli z założeniami projektu i zasadami rekrutacji.
Rekrutacja do projektu została uruchomiona 22 listopada 2010r. Zainteresowane placówki mogły zgłaszać chęć udziału w projekcie poprzez odpowiednie formularze zgłoszeniowe – zgłoszenie placówki i zgłoszenia nauczycieli z tej placówki.
17 grudnia zorganizowana kolejna konferencję inauguracyjną, na której ponownie przekazano informacje na temat projektu.
Obie konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem dyrektorów i nauczycieli.
 
 

Rekrutacja placówek do projektu  została zakończona dnia 10 stycznia 2011, a w dniu 17 stycznia Komisja rekrutacyjna sporządziła ostateczne listy zakwalifikowanych placówek.
Do projektu zakwalifikowano 8 przedszkoli, 31 szkół podstawowych, 24 gimnazja, 16 szkół ponadgimnazjalnych, oraz 1 placówkę opiekuńczo – wychowawczą. Łącznie zrekrutowano 80 placówek oświatowych miasta Białegostoku.
W dalszej części została uruchomiona, trwająca cały czas - rekrutacja uzupełniająca.
Rozpoczęto dostawy sprzętu komputerowego. Zrekrutowane placówki otrzymały nowoczesną tablicę interaktywną z projektorem multimedialnym, komputer typu notebook oraz kolorową drukarkę laserową. Założenia projektu przewidują prowadzenie zajęć przez studentów odbywających praktyki i ich opiekunów właśnie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.
 
 
 
Na portalu projektu: http://www.praktyki.uwb.eduportal.pl uaktywniono dla osób objętych wsparciem – nauczycieli/ek i studentów/ek - szkolenia e-learningowe. Służą one temu by użytkownicy po zalogowaniu mogli samodzielnie krok po kroku doskonalić swoje umiejętności, np. w zakresie Microsoft Office, Metody Projektów itd. Tutaj też, dostępne są dokumenty wspierające nauczycieli/ki i studentów/ki w ich codziennej działalności skupione w ramach swoistego kompendium wiedzy jakim jest Biblioteka Kompetencji. Wreszcie tutaj aktywne są również ankiety dla uczestników projektu. Ma to zapewnić dostęp do nowoczesnych technologii i narzędzi edukacyjnych i na pewno wpłynie na poprawę jakości przygotowywania przyszłych nauczycieli do wykonywania zawodu. Podpisano już kilkaset umów z nauczycielami sprawującymi w projekcie funkcję Szkolnego Opiekuna Praktyk. Na sierpień/wrzesień 2011 roku zaplanowano dla nauczycieli/ek szkolenia w zakresie wykorzystania ICT i multimediów w szkole.
 
 
Pierwsi studenci/tki zaś, ukończyli/ły już swoje innowacyjne praktyki. Przed Realizatorami Projektu nowy rok szkolny 2011/2012, w którym jeszcze większa liczba nauczycieli/ek i studentów/ek zapozna się ze wszystkimi dobrodziejstwami, jakie ze sobą niesie udział w projekcie unijnym.

Projekt „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Inicjatywa ta jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zmiana jakościowa realizacji praktyk przez studentów kierunków pedagogicznych w placówkach oświatowych miasta Białystok.
 

 

Protokół rekrutacji uzupełniającej - etap1

 

PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
projektu
„USUS EST OPTIMUS MAGISTER –
PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 16 maja 2011 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.
Komisja w składzie:
1.    Agnieszka Kasprzak – koordynator projektu;
2.    Wiesław Woronowicz - specjalista ds. rekrutacji uzupełniającej
dokonała analizy formalnej dokumentacji zgłoszonych do projektu w rekrutacji uzupełniającej nauczycieli.
W trakcje trwania rekrutacji uzupełniającej, do dnia 15 maja do projektu zgłosiło się  14 nauczycieli z 6 placówek.

- Skan pierwszej strony protokołu - 

Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona w sposób ciągły. Zapraszamy wszystkich chętynych jeszcze nauczycieli ze zrekrutowanych placówek do zgłaszania udziału w projekcie.

 

Protokół rekrutacji wstępnej

 Projekt „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  


Inicjatywa ta jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zmiana jakościowa realizacji praktyk przez studentów kierunków pedagogicznych w placówkach oświatowych miasta Białystok. 

 

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
projektu
„USUS EST OPTIMUS MAGISTER –  PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM” 
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


W dniu 17 stycznia 2010 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. 
Komisja w składzie:
1. Grażyna Hryniewicka - specjalista ds. rekrutacji;
2. Anna Rogowska - specjalista ds. rekrutacji;
3. Wiesław Woronowicz - specjalista ds. rekrutacji

dokonała analizy formalnej dokumentacji zgłoszonych do projektu placówek i nauczycieli oraz przeliczyła wszystkie zgłoszenia przyznając placówkom punkty zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale III Regulaminu Rekrutacji.

Kolejność placówek ustalano na podstawie punktacji:

 • 10 punktów za dostarczenie podpisanej przez dyrektora „Deklaracji przystąpienia szkoły/placówki do projektu”,
 • 10 punktów za dostarczenie „Listy Szkolnych Opiekunów Praktyk” zawierającej  min. 3 opiekunów
 • 10 punktów za każdego zmotywowanego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego zgłoszonego na Szkolnego Opiekuna Praktyk, dla którego zostanie dostarczona „Deklaracja przystąpienia nauczyciela do projektu jako Szkolnego Opiekuna Praktyk” oraz oświadczenie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • 5 punktów za każdą zmotywowaną nauczycielkę mianowana lub dyplomowaną zgłoszoną na Szkolnego Opiekuna Praktyk, dla której zostanie dostarczona „Deklaracja przystąpienia nauczyciela do projektu jako Szkolnego Opiekuna Praktyk” oraz oświadczenie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku równych ilości punktów uzyskanych przez placówki decydująca była kolejność zgłoszeń.

Po przeliczeniu punktów Komisja sporządziła dla każdej grupy (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki szkolno – wychowawcze) listy placówek zakwalifikowanych do projektu oraz – w trzech grupach – listy rezerwowe placówek. 

Listy zakwalifikowanych placówek oraz listy rezerwowe stanowią załącznik do protokołu.

PRZEDSZKOLA

Lista placówek zakwalifikowanych

Lista rezerwowa

SZKOŁY PODSTAWOWE

 Lista placówek zakwalifikowanych

Lista placówek zakwalifikowanych (ciąg dalszy) 

 GIMNAZJA

Lista placówek zakwalifikowanych

Lista placówek zakwalifikowanych (ciąg dalszy) 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 Lista placówek zakwalifikowanych (z uwzględnieniem aneksu)

Lista rezerwowa

 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Lista placówek zakwalifikowanych

Lista rezerwowa

----
SKANY PROTOKOŁU POSIEDZENIA KOMISJI:
- strona1 - - strona2 - - strona3 - - strona4 - - strona5 - - strona6 -
- strona7 - - strona8 - - strona9 (z uwzględnieniem aneksu) - - strona10 - - strona11 - - strona12 -
----

 Zgodnie z regulaminem rekrutacji placówki zakwalifikowane poinformujemy drogą telefoniczną oraz e-mail. Informacje zaczniemy przekazywać od dnia 24 I 2011r.

 

 ANEKS DO PROTOKOŁU

- Strona 1 -

- Strona 2 -

 


 

 

 

Rekrutacja placówek do projektu

 

W dniu 22 listopada 2010r. rozpoczynamy rekrutację szkół i placówek oraz nauczycieli do projektu "USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM". Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

Zgłoszenie placówki do projektu obejmuje:

 • Deklarację uczestnictwa placówki w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 • Listę nauczycieli – „Lista Szkolnych Opiekunów Praktyk”,
 • Deklaracje przystąpienia nauczycieli do projektu jako Szkolnych Opiekunów Praktyk wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

Deklaracje przystąpienia nauczycieli do projektu należy przedłożyć dla każdej zgłaszanej osoby wraz z kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem: dyplomu ukończenia wyższych studiów, aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego nauczyciela.

(Dokumenty są przyjmowane do dnia 31 grudnia 2010r. (REKRUTACJA ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA))

Z uwagi na okres świąteczny i urlopowy w placówkach - rekrutacja zostaje przedłużona. Ostateczny termin składania dokumentów - 10 stycznia 2011r. 

Informacje na temat projektu sa dostępne  na stronie projektu pod adresem:
http://praktyki.uwb.eduportal.pl/
lub w materiałach z konferencji inaugurującej (zakładka poniżej).


REGULAMIN REKRUTACJI (- pobierz -)

 

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Deklaracja uczestnictwa placówki w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

 Lista nauczycieli – „Lista Szkolnych Opiekunów Praktyk"

Deklaracje przystąpienia nauczycieli do projektu jako Szkolnych Opiekunów Praktyk
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

  Przypominamy, że do deklaracji nauczycieli należy dołączyć poświadczone za zgodnośc z oryginałem kserokopie dyplomu ukończenia studiów oraz aktu nadania stopnia awansu zawodowego. (zgodnie z Regulaminem rekrutacji)

 

 

II Konferencja „USUS EST OPTIMUS MAGISTER"

17 grudnia 2010 roku, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku przy ul.Świerkowej, MODM Białystok współorganizował jako jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego wraz z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, oraz Combidata Poland sp. z o.o drugą konferencję inaugurującą realizację projektu pt. „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM

 Projekt „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Konferencja USUS EST OPTIMUS MAGISTER

16 listopada 2010 roku, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej, MODM Białystok współorganizował jako jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego wraz z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, oraz Combidata Poland sp. z o.o  konferencję inaugurującą realizację projektu pt. „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM

 Projekt „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  


Inicjatywa ta jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zmiana jakościowa realizacji praktyk przez studentów kierunków pedagogicznych w placówkach oświatowych miasta Białystok. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez: 

 • Dostosowanie kształcenia nauczycieli do aktualnych potrzeb w oświacie;
 • Poprawienie jakości realizacji praktyk przez szkoły, przedszkola i placówki;
 • Zaktualizowanie kompetencji kadry szkolnej w zakresie wykorzystywania ICT, nowoczesnych metod edukacyjnych, rozwiązań wychowawczych i organizacyjnych w szkole;
 • Wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt dydaktyczny w tym tablice interaktywne
 • Nabycie przez studentów umiejętności wychowawczych oraz zapoznanie ze specyfiką pracy nauczyciela w różnych typach szkół i placówek. Podczas konferencji zostały zaprezentowane dyrektrom placówek miasta Białegostoku ogólne założenia i cele projektu.

MATERIAŁY Z KONFERENCJI:

Prezentacja 1 - pobierz  - 

Prezentacja 2 - pobierz  - 

Prezentacja 3 - pobierz  - 

Prezentacja 4 - pobierz  -  

 Informator  - strony zewnętrzne - pobierz (jpg) -

 Informator  - strony wewnętrzne - pobierz (jpg) -
(informacje zawarte w informatorze mogą się zmienić, ostateczne warunki rekrutacyjne zostaną zawarte w Regulaminie, który opublikujemy w najbliższym czasie). 


 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ Z I i II KONFERENCJI: