Izabela Popławska, Ewa Korbut-Papciak

Badanie wybranych wskaźników klasy czystości wód powierzchniowych.

Woda jest najważniejszym i najbardziej rozpowszechnionym związkiem chemicznym w świecie. Jest decydującym czynnikiem o życiu na Ziemi, wchodzi w skład każdej żywej komórki, jest środowiskiem, w którym zachodzą procesy biochemiczne w żywych organizmach, środowiskiem bytowania licznych gatunków roślin, zwierząt i mikroorganizmów, ważnym czynnikiem klimatycznym i geologicznym. Woda rozpuszcza olbrzymią ilość związków chemicznych, jest środowiskiem licznych reakcji chemicznych, przedmiotem konsumpcji, niezbędnym czynnikiem higieny człowieka, a także podstawowym czynnikiem rozwoju rolnictwa, przemysłu i innych działów gospodarki.

Polska jest krajem ubogim w wodę, dlatego też niezwykle ważne jest racjonalne gospodarowanie wodą i jej ochrona przed zanieczyszczeniami. Dotyczy to zwłaszcza wody do celów spożywczych. Ochrona tych zasobów wymaga stałych badań jakości wody. Do parametrów fizykochemicznych wskazujących na klasę czystości wody należą: temperatura, mętność, zapach, kwasowość, twardość, zasadowość, zawartość tlenu, żelaza, azotu, chlorków, a także stan bakteriologiczny. Z pewną pomocą w badaniach wód mogą przyjść uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich, którzy potrafią wykonać proste doświadczenia określające klasę czystości wody. Mogą to wykonać na lekcji chemii lub kółku chemicznym. Uczniowie naszej szkoły prowadzą takie badania w rzece Białej.

 

CEL OGÓLNY: uczniowie uświadamiają sobie, że zachowanie zasobów czystej wody jest sprawą wszystkich ludzi i każdego człowieka.

CELE OPERACYJNE:
- uczeń potrafi:
- zaplanować rodzaj oznaczenia
- wyjaśnić cel wykonywania oznaczeń 
- wykazać się znajomością zastosowania poszczególnych klas czystości wody
- mieć świadomość, że każdy ponosi odpowiedzialność za jakość wody w najbliższym otoczeniu
- poznać organizmy wskaźnikowe świadczące o jakości wody
- dobrać sprzęt i odczynniki odpowiednio do wykonywanego oznaczenia
- czytać ze zrozumieniem instrukcje do oznaczeń wybranych wskaźników czystości wody
- wykonać oznaczenia w oparciu o instrukcje
- zinterpretować otrzymane wyniki w oparciu o normy
- sformułować wnioski z przeprowadzonej próby
- korzystać ze źródeł informacji (książki, karty sygnalizacyjne) 

CELE WYCHOWAWCZE:
- uczeń potrafi:
- pracować w grupie (zaplanować i zorganizować pracę, właściwie komunikować się podczas wykonywanych zadań, wspólnie podejmować decyzje)
- przestrzegać zasady BHP
- utrzymać w czystości stanowisko pracy
- rozwijać zainteresowania badawcze
- dokonać świadomej samooceny 

FORMY I METODY PRACY:
- problemowa; forma: ćwiczenia uczniowskie w grupach

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.
Pobierz: Całość w formacie pdf
ZAŁĄCZNIK I - INSTRUKCJE DO OZNACZEŃ
ZAŁĄCZNIK II - KARTA PRACY UCZNIA
ZAŁĄCZNIK III – TEST
ZAŁĄCZNIK IV - KOMPETENCJE PRZEDMIOTOWE I KLUCZOWE

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
Data : 2018-06-06
10
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony