Konferencja otwierająca Projekt "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy" dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W trakcie konferencji zaprezentowano cele i założenia projektu oraz przeprowadzono zostanie dyskusję przedstawicieli wszystkich regionalnych instytucji działających na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, instytucji rynku pracy, pracodawców oraz władz samorządowych. Celem dyskusji było określenie zakresu pożądanych działań oraz zasad współpracy podmiotów zmierzających do podniesienia atrakcyjności i popularyzacji szkolnictwa zawodowego.

Projekt realizowany przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego (MODM) w Białymstoku oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Aktywności Społecznej "Triada" w Chełmie Lubelskim.

Początek strony