W dniu 26 marca 2010r., odbyło spotkanie w formie "focus group" w ramach badań jakościowych szkolnictwa zawodowego realizowanych w projekcie „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy”. Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców - pracodawców, szkolnictwa zawodowego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, doradca zawodowy oraz osoby związane z projektem.

Głównymi celami badań były:

  • Rozpoznanie sytuacji absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy
  • Określenie udziału szkół zawodowych w kształtowaniu podaży na lokalnym rynku pracy; atuty i słabości
  • Ocena wiedzy i umiejętności absolwentów szkół zawodowych w kontekście oczekiwań pracodawców
  • Współpraca pracodawców i innych podmiotów rynku pracy ze szkołami zawodowymi
  • Pożądane kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego

Wyniki zostaną zaprezentowane w czerwcu, na konferencji kończącej projekt.

Początek strony