Relacja z konferencji „Porozmawiajmy razem – Obchody Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się (AAC)
W dniu 23 października 2012 r w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku odbyła się pierwsza w województwie podlaskim konferencja poświęcona alternatywnym i wspomagającym metodom porozumiewania się. Organizatorami tego wydarzenia był Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku i Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego.
W konferencji wzięło udział ponad 70 osób: nauczycieli, terapeutów, specjalistów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wśród uczestników były także osoby niepełnosprawne, użytkownicy AAC, rodzice dzieci niepełnosprawnych. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy i doświadczeń związanych z alternatywnymi i wspomagającymi metodami porozumiewania się, kształtowanie prospołecznych postaw związanych z rozumieniem i wrażliwością społeczną na problemy osób z trudnościami w porozumiewaniu się, pedagogizacja środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie światowych standardów form i metod pomocy osobom z trudnościami w komunikacji. W trakcie konferencji uczestnicy mogli również zobaczyć urządzenia wysokiej technologii i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przez użytkowników alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się. Zainteresowaniem uczestników cieszyła się również wystawa pomocy AAC wykorzystywanych w różnych placówkach do pracy z uczniami z trudnościami w porozumiewaniu się.
Konferencja była jednym z działań promujących ideę alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się (AAC) organizowanego przez Stowarzyszenie Mówić Bez Słów.
Innym działaniem promującym ideę AAC były zajęcia otwarte zorganizowane przez Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "Jasny Cel" pt. UCZĘ SIĘ - BAWIĘ - POROZUMIEWAM!! dla rodziców, terapeutów i zainteresowanych osób, podczas których specjaliści od komunikacji alternatywnej i wspomagającej pokazali, że każdy może AKTYWNIE CZYTAĆ, ŚPIEWAĆ, BAWIĆ SIĘ I POROZUMIEWAĆ!!

Anna Gawryluk
 
Informacja dodatkowa
Komunikacja wspomagająca i alternatywna ma w Europie długą tradycję. Polskie AAC rozwija się w kilku wiodących krajowych ośrodkach już od 20 lat, ale dopiero w ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie stosowaniem wspomagających sposobów komunikacji na szerszą skalę. W krajach wysoko rozwiniętych AAC jest od wielu lat dziedziną badań naukowych i programów akademickich oraz obszarem poszukiwania rozwiązań technologicznych. Dzięki temu osoby niepełnosprawne z poważnymi trudnościami w mówieniu znajdują systemowe wsparcie i możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Pokonanie barier komunikacyjnych to przede wszystkim poprawa jakości życia, możliwość samorealizacji i edukacji, możliwość decydowania o sobie, możliwość kreowania rzeczywistości, a także możliwość jej rozumienia.
Użytkownikami AAC są osoby w rożnym wieku, bez względu na płeć czy poziom rozwoju intelektualnego. Trudności komunikacyjne dotyczą, m.in. osób z porażeniem mózgowym, specyficznymi zaburzeniami mowy, upośledzeniem umysłowym, spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi i po urazach mózgu.
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji to termin  oznaczający różnego rodzaju działania podejmowane w celu umożliwienia porozumiewania się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym zakresie.
W programie konferencji było:
  • Prezentacja filmów: "Jestem samodzielny”,  "Uczymy się wesoło, bo rozumiemy się wkoło" – nauczyciele Zespołu Szkół Nr 13 w Białymstoku: Lucyna Koc, Iwona Filipowicz.
  • Wystąpienia zaproszonych gości:
    Małgorzata Dońska – Olszko, prof. Oświaty, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 109w Warszawie na ul. Białobrzeskiej, krajowy koordynator z ramienia MEN ds.współpracyz Europejską Agencją ds. Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami.
    Michał Woźniak – użytkownik AAC.
  • Klarowny obraz PECS: Korzyści płynące z używania Picture Exchange Communication System. Prowadzący: Magdalena Kaźmierczak, dyrektor kliniczny Pyramid Educational Consultants of Poland.
  • Komunikacja i technologia – kilka słów o wsparciu komunikacji alternatywnej osób z niepełnosprawnością – Firma Harpo: Anna Cygan.
  • Wystawa urządzeń i specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego przez użytkowników alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się.
  • Wystawa pomocy komunikacyjnych wykorzystywanych przez użytkowników AAC w wybranych placówkach oświatowych.

Początek strony