Nauczyciele Szkół i Placówek Miasta Białegostoku. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku ogłasza rekrutację doradców metodycznych Miasta Białegostoku w następujących obszarach:

wychowanie przedszkolne - 1 osoba
język polski SP - 1 osoba
matematyka SP - 1 osoba
fizyka SP i szkoły ponadpodstawowe - 1 osoba

Rekrutacja jest otwarta, powszechna i jawna. Zgodnie z zapisami prawa oświatowego obowiązki doradcy metodycznego powierzane są na okres 3 lat (od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.) . Procedura rekrutacyjna jest dwuetapowa. Zadania doradcy metodycznego są wskazane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1591/1).

Pierwszy etap rekrutacji

Kandydat na doradcę metodycznego dostarcza osobiście, do siedziby Departamentu Edukacji UM w Białymstoku, ul. Legionowa 7 arkusz aplikacyjny wraz z załącznikami. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja doradców metodycznych - 2017” do 31 lipca 2017 r.

W załączeniu:

  1. CV zawodowe,
  2. list motywacyjny uwzględniający zarys koncepcji działania doradcy,
  3. poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
  4. potwierdzenie co najmniej 5 letniego stażu pracy pedagogicznej,
  5. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  6. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających ukończone formy doskonalenia zawodowego.

Drugi etap rekrutacji

Dyrektor Departamentu Edukacji UM w Białymstoku powoła komisję rekrutacyjną, złożoną z przedstawicieli Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
Zadaniem członków komisji jest ocena formalna złożonej dokumentacji oraz wyłonienie kandydatów. Komisja prowadzi rozmowy z kandydatami na doradców metodycznych spełniającymi wymogi formalne, po uprzednim powiadomieniu ich o terminie spotkań.
Rozmowy zostaną przeprowadzone w dniu 17 sierpnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1 (budynek X LO).
Tematyka:

  • Przebieg pracy zawodowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ważniejsze osiągnięcia w pracy pedagogicznej.
  • Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym: udział w realizacji projektów edukacyjnych od lokalnych po międzynarodowe, współpraca z doradcami metodycznymi, udział w pracach zespołów przedmiotowych, problemowych, zaangażowanie w wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, szkoleń, pełnienie funkcji opiekuna nauczyciela odbywającego staż, opracowanie i publikowanie materiałów edukacyjnych.
  • Koncepcję pracy doradcy metodycznego uwzględniającą m.in.: potrzeby edukacyjne nauczycieli danego przedmiotu, danych typów szkół placówek (z uwzględnieniem zmian wynikających z reformy systemu edukacji), formy działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych nauczycieli, doświadczenia zawodowe i predyspozycje kandydata.

Po zakończeniu II etapu rekrutacji – do 21 sierpnia 2017 r.– na stronie internetowej www.modm.bialystok.pl i http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/ zostanie opublikowana lista nauczycieli, którzy otrzymają od organu prowadzącego powierzenie zadań doradcy metodycznego od dnia 1 września roku szkolnego 2017/2018.

ARKUSZ APLIKACYJNY DO POBRANIA:

- pobierz arkusz (MS Word) -     lub        - pobierz arkusz (pdf) - 

 

Najbliższe wydarzenia

25
Sie
Termin: 25 sierpień 2017, 10:00
[Nauczyciele języka polskiego - szkoły podstawowe i gimnazja]
Edukacja humanistyczna

26
Sie
Termin: 26 sierpień 2017, 09:00
[Zainteresowani nauczyciele]
Katecheza szkolna

28
Sie
Termin: 28 sierpień 2017, 10:00
[Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej]
Edukacja wczesnoszkolna

28
Sie
Termin: 28 sierpień 2017, 11:00
[Zainteresowani nauczyciele]
Szkolnictwo zawodowe

29
Sie
Termin: 29 sierpień 2017, 10:00
[Nauczyciele informatyki w szkole podstawowej]
Informatyka

Platforma E-learningowa MODM

Bezpłatne szkolenia realizowane przez Internet na platformie MOODLE

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

Zapisy na szkolenia, materiały i zaświadczenia i potwierdzenia udziału w szkoleniach

przejdź

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
27
31

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony