Szanowna/y Pani/Panie,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok:

 1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
 3. Ośrodek co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Ośrodek nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Ośrodka z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie MODM. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 688 32 73 lub pocztą ektroniczną: odo@modm.bialystok.pl

 

O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Nauczyciele Szkół i Placówek Miasta Białegostoku. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku ogłasza rekrutację doradców metodycznych Miasta Białegostoku w następujących obszarach:

wychowanie przedszkolne - 1 osoba
język polski SP - 1 osoba
matematyka SP - 1 osoba
fizyka SP i szkoły ponadpodstawowe - 1 osoba

Rekrutacja jest otwarta, powszechna i jawna. Zgodnie z zapisami prawa oświatowego obowiązki doradcy metodycznego powierzane są na okres 3 lat (od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.) . Procedura rekrutacyjna jest dwuetapowa. Zadania doradcy metodycznego są wskazane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1591/1).

Pierwszy etap rekrutacji

Kandydat na doradcę metodycznego dostarcza osobiście, do siedziby Departamentu Edukacji UM w Białymstoku, ul. Legionowa 7 arkusz aplikacyjny wraz z załącznikami. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja doradców metodycznych - 2017” do 31 lipca 2017 r.

W załączeniu:

 1. CV zawodowe,
 2. list motywacyjny uwzględniający zarys koncepcji działania doradcy,
 3. poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
 4. potwierdzenie co najmniej 5 letniego stażu pracy pedagogicznej,
 5. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających ukończone formy doskonalenia zawodowego.

Drugi etap rekrutacji

Dyrektor Departamentu Edukacji UM w Białymstoku powoła komisję rekrutacyjną, złożoną z przedstawicieli Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
Zadaniem członków komisji jest ocena formalna złożonej dokumentacji oraz wyłonienie kandydatów. Komisja prowadzi rozmowy z kandydatami na doradców metodycznych spełniającymi wymogi formalne, po uprzednim powiadomieniu ich o terminie spotkań.
Rozmowy zostaną przeprowadzone w dniu 17 sierpnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1 (budynek X LO).
Tematyka:

 • Przebieg pracy zawodowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ważniejsze osiągnięcia w pracy pedagogicznej.
 • Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym: udział w realizacji projektów edukacyjnych od lokalnych po międzynarodowe, współpraca z doradcami metodycznymi, udział w pracach zespołów przedmiotowych, problemowych, zaangażowanie w wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, szkoleń, pełnienie funkcji opiekuna nauczyciela odbywającego staż, opracowanie i publikowanie materiałów edukacyjnych.
 • Koncepcję pracy doradcy metodycznego uwzględniającą m.in.: potrzeby edukacyjne nauczycieli danego przedmiotu, danych typów szkół placówek (z uwzględnieniem zmian wynikających z reformy systemu edukacji), formy działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych nauczycieli, doświadczenia zawodowe i predyspozycje kandydata.

Po zakończeniu II etapu rekrutacji – do 21 sierpnia 2017 r.– na stronie internetowej www.modm.bialystok.pl i http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/ zostanie opublikowana lista nauczycieli, którzy otrzymają od organu prowadzącego powierzenie zadań doradcy metodycznego od dnia 1 września roku szkolnego 2017/2018.

ARKUSZ APLIKACYJNY DO POBRANIA:

- pobierz arkusz (MS Word) -     lub        - pobierz arkusz (pdf) - 

 

Najbliższe wydarzenia

26
Sty
Termin: 26 styczeń 2019, 08:00
Na warsztatach, podczas zajęć praktycznych będzie możliwość poznać i wypróbować sprzęty używane do porozumiewania się, przykładowe tablice komunikacyjne itp.
Wychowanie i profilaktyka

01
Lut
Termin: 01 luty 2019, 16:00
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza za Konferencję naukowo-szkoleniową "Terapia w wodzie osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym z wykorzystaniem Koncepcji Hallwick i Watsu - wprowadzenie w problematykę pracy z
Szkolnictwo specjalne i integracyjne

08
Lut
Termin: 08 luty 2019, 16:00
Program autorski prowadzony z upoważnienia International Sherborne Co-operation  (ISCO) w Wielkiej Brytanii Cel: Przygotowanie uczestników zajęć do rozpoczęcia pracy metodą Ruchu Rozwijającego (MRR) Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki
Wychowanie i profilaktyka
Szkolnictwo specjalne i integracyjne
Edukacja wczesnoszkolna

30
Mar
Termin: 30 marzec 2019, 09:00
Terminy zajęć: 2019-03-30, godz. 9:00 - 17:00 2019-03-31, godz. 9:00 - 16:00 Kurs 18-godzinny. Szkolenie jest skierowane do osób z wykształceniem wyższym kierunkowym. Wymagane także 6-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcjami społecznymi. Wykształcenie i doświadczenie

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Edukacja globalna

Projekt "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
5
6
7
11
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
31

Napisz do nas

Drukuj
icon
Początek strony