O nas

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

ogloszeniezdalna

Konspekt zajęć przeprowadzony w SOSW dla Dzieci Słabosłyszących

Opracowanie: Agnieszka Płotczyk
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie

Grupa: uczniowie klas I – III
Czas trwania: 2 x 30 min.

Temat: Dlaczego się złoszczę? – odgrywanie scenek pantomimicznych.

Cel główny:
- uczeń pokaże i nazwie swoje emocje poprzez odgrywanie scenek pantomimicznych

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- rozumie polecenia odbierane drogą słuchową
- odczyta etykiety
- omówi scenki pantomimiczne
- odpowie na pytania zadane przez wychowawcę
- poda własne przykłady sytuacji, w których się złości
- poda przykłady nieodpowiedniego zachowania się podczas złości
- wyjaśni dlaczego nie wolno być agresywnym w trakcie napadu złości
- wykona prace plastyczną pt. „Co mnie złości?”

Metody pracy:
Dydaktyczne: pokazowa, burza mózgów, scenki rodzajowe, praktycznego działania, pogadanka
Porozumiewania się z uczniem: słowna, migowa

Forma zajęć: zbiorowa, indywidualna

Środki i materiały dydaktyczne:
- etykiety / złość, „Dlaczego się złoszczę?, „, „Gdzie poszła dziewczynka?”, „Co kupiła w sklepie?”, „Dlaczego płakała?”, „Czy dziewczynka była smutna czy zła?”, „Kogo uderzyła dziewczynka?”, „Czy można bić innych?”, „ Czy dziewczynka zrobiła dobrze czy źle?”/
- materiały plastyczne / blok, kolorowy papier, karbowany karton, klej, nożyczki, bibuła, kredki, mazaki/

Przebieg zajęć:

I. Część wstępna:
1. Przywitanie się z dziećmi i poproszenie wychowanków o zajęcie miejsc /dzieci siadają w półkręgu na krzesełkach tak, aby dokładnie widzieć wychowawcę/.
2. Wychowawca bez użycia słów, odgrywa przed dziećmi scenkę pantomimiczną / Dziewczynka idzie do sklepu i kupuje loda. Rozwija go z papierka i zaczyna jeść. W pewnej chwili nieznajoma osoba potrąca dziecko i lód spada na chodnik. Dziewczynka zaczyna tupać nogami, głośno krzyczeć i płakać. Uderza dziecko stojące obok./
3. Wspólne omówienie w.w. zdarzenia. Wychowawca prosi dzieci, aby dokonały analizy sytuacji i odpowiedziały na pytania: „Gdzie poszła dziewczynka?”, „Co kupiła w sklepie?”, „Dlaczego płakała?”, „ Czy dziewczynka była smutna czy zła?”, „Kogo uderzyła dziewczynka?”, „Czy można bić innych?”, „Czy dziewczynka zrobiła dobrze czy źle?”.
4. Nawiązanie do tematu głównego „Dlaczego się złoszczę?”. Wychowawca wyjaśnia dzieciom, że w życiu są pewne zdarzenia, sytuacje, które powodują u nas złość. Tłumaczy również, że musimy nauczyć się odpowiednio wyrażać swoje emocje / nie możemy ich tłumić w sobie/, nazywać je i panować nad nimi / nie może to być autoagresja bądź agresywne zachowania skierowane na innych/.
5. 5. Pogadanka jak powinna dziewczynka zachować się w danej sytuacji.

II. Część właściwa:
1. Odgrywanie przez dzieci scenek pantomimicznych pt. „Dlaczego się złoszczę?”. Dzieci ukazują w nich sytuacje, które wyzwalają w nich negatywne emocje, szczególnie złość. Zadanie podzielone jest na dwie części:
a/ wychowanek bez pomocy wychowawcy sam przedstawia sytuacje, która powoduje u niego złoszczenie się,
b/ wychowawca pokazuje uczniowi pewną historyjkę obrazkową, zadaniem ucznia jest odtworzenie jej przed swoimi kolegami,
2. Wspólne omówienie każdej sytuacji, nazywanie emocji.
3. Wspólne szukanie asertywnych rozwiązań.
4. Praca plastyczna, pt. „ Co mnie złości?” – praca wykonana jest technika collage.

III. Część końcowa:
1. Wystawa prac dzieci.
2. Podziękowanie za wspólne zajęcia.

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony