O nas

akredytacja 160

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

 

zarzadzie oswiata

Anna Obiedzińska

ŻYWIENIE A CHEMIA
scenariusz projektu
chemia - szkoła ponadgimnazjalna

Projekt jest jedną z aktywizujących metod nauczania, w której uczniowie realizują przedsięwzięcie na podstawie wcześniej ustalanych założeń. Na początku określa się cel pracy i metody, termin realizacji, osoby odpowiedzialne, zasady prezentacji i oceniania. Podstawowym założeniem tej metody jest planowanie pracy nauczyciela, często związanej z wieloprzedmiotowością tematu oraz mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy oraz współdziałania w grupie. Uwzględniając fakt uzyskania wielu pozytywnych celów dydaktycznych często stosuję metodę projektu na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w ramach koła chemiczno – ekologicznego. W I semestrze realizowałam z młodzieżą kl. III technikum projekt zatytułowany „Żywienie a chemia”.Cele:

 

 • wyszukuje informacje z różnych źródeł
 • planuje i organizuje własną pracę
 • zapisuje i prezentuje zebrany materiał
 • przygotowuje wystąpienie publiczne
 • uczeń wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce

Metoda pracy: projekt. 
Forma pracy: grupowa i indywidualna. 
Środki dydaktyczne: literatura dotycząca żywienia i medyczna, wycinki z prasy, Internet, folia, mazaki, zastawa stołowa. 
Termin realizacji: 2 tygodnie.

Uwagi dotyczące realizacji:
Projekt stanowi ogólne spojrzenie na związek chemii z żywieniem człowieka. Uczniowie pracują 4 grupach. Każda grupa otrzymała zadania do realizacji;

Grupa I: Zasady zdrowego żywienia.

 • Wyszukaj w literaturze źródła składników pokarmowych i określ ich rolę w organizmie, źródła pochodzenia oraz budowę chemiczną.
 • Wyjaśnij zasady prawidłowego odżywiania się – forma prezentacji graficznej: piramida zdrowego żywienia.
 • Zaproponuj tygodniowy jadłospis dla młodzieży np. w stołówce szkolnej i przedstaw go w ciekawej formie graficznej.

Grupa II: Czy wiesz, co jesz?

 • Wypisz z różnych źródeł, jakie substancje chemiczne dodawane są do żywności; skorzystaj z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych………dodawanych do środków spożywczych………
 • Zgromadź różne opakowania po produktach spożywczych i wyeksponuj jakie dodatki chemiczne zawierają te produkty.

Forma prezentacji: makieta , tabela ukazująca dodatki chemiczne, symbol E i nazwę, występowanie.

Grupa III: Właściwe przechowywanie żywności.

 • Narysuj schemat wnętrza lodówki i graficznie rozmieść różne produkty spożywcze na półkach.
 • Przedstaw różne formy zabezpieczania żywności przed zepsuciem oraz skutki niewłaściwego przechowywania żywności.

Forma prezentacji: plansza, wypowiedź ustna.

Grupa IV: Estetyka w żywieniu.

 • Przedstaw zasady higienicznego przygotowania posiłku.
 • Zapoznaj się z zasadami prawidłowo nakrytego stołu oraz przygotuj pokaz.
 • Przedstaw scenkę ukazującą prawidłowy sposób zachowania się przy stole. 

Forma prezentacji: wypowiedź ustna, prezentacja nakrycia stołu i scenka przy estetycznie nakrytym stole.
Źródła informacji: literatura medyczna, podręczniki z przedmiotów zawodowych, chemii, Internet, książki kucharskie, wywiad z rodzicami i szefem kuchni.

W czasie zbierania materiałów uczniowie konsultowali się ze mną i ustalaliśmy końcową treść materiału i formę prezentacji.

...

Całość publikacji dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie zip

Platforma E-learningowa MODM

przejdź

Internetowa Platforma Obsługi

przejdź

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Young Learners Resource Center

przejdź

ue

Projekt "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu"

→ przejdź

erasmusplus apla

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

→ przejdź

Rezultaty projektu Wykorzystanie TIK we wspieraniu doskonalenia metodycznego nauczycieli

→ przejdź

Początek strony